W wydanym wyroku Trybunał zbadał w pierwszej kolejności przesłanki tymczasowego zajęcia towarów objętych procedurą zawieszającą. Trybunał przypomniał, że towary pochodzące z państw trzecich, objęte zawieszającą procedurą celną, nie mogą naruszać praw własności intelektualnej znajdujących zastosowanie w Unii, wyłącznie z uwagi na fakt objęcia ich tą procedurą. Może natomiast dojść do naruszenia wskazanych praw, jeżeli w czasie objęcia ich procedurą zawieszającą na obszarze celnym Unii, a nawet przed ich wwozem na ten obszar, towary pochodzące z państw trzecich są przedmiotem czynności handlowej, skierowanej do konsumentów w Unii, takiej jak sprzedaż, oferta sprzedaży lub reklama.

Zobacz: ETS w sprawie zakresu ochrony znaków towarowych w UE

Oprócz takiej czynności handlowej, inne okoliczności również mogą prowadzić do tymczasowego zajęcia przez organy celne państw członkowskich - wskazał Trybunał. W związku z tym, organ celny, który stwierdził, że w składzie lub w tranzycie znajdują się towary stanowiące imitację lub kopię produktu chronionego w Unii prawem własności intelektualnej, może w uzasadniony sposób podjąć działania, jeżeli dysponuje on poszlakami, zgodnie z którymi podmiot lub podmioty biorące udział w wytwarzaniu, spedycji lub dystrybucji towarów, pomimo iż nie przystąpiły jeszcze do skierowania tych towarów do konsumentów w Unii, zamierzają właśnie to zrobić lub ukrywają swoje zamiary handlowe.

Zobacz: ETS: Rodzice małoletnich obywateli UE mają prawo do pobytu i pracy

Jak podkreślił ETS do poszlak tych można w szczególności zaliczyć fakt, że nie zostało zgłoszone przeznaczenie towarów, podczas gdy zawieszająca procedura celna, o której zastosowanie wniesiono wymaga takiego zgłoszenia. W przedmiotowych poszlakach mieści się także brak szczegółowych lub wiarygodnych informacji co do tożsamości lub adresu producenta lub nadawcy towarów czy brak współpracy z organami celnymi bądź też ujawnienie dokumentów lub korespondencji dotyczących tych towarów, które pozwalają przyjąć, że może nastąpić skierowanie ich do konsumentów w Unii. Takie podejrzenie musi w każdym razie wynikać z okoliczności danej sprawę.

Trybunał uznał ponadto, że towary, w odniesieniu do których nie wykazano, po przeprowadzaniu badania co do istoty, że są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu w Unii, nie mogą być uznane za „towary podrobione” i „towary pirackie”.

Zobacz: ETS orzekł w sprawie zakazu sprzedaży produktów przez Internet

Zaistnienie niektórych okoliczności pozwala na wykazanie takiego naruszenia, to jest, w szczególności: sprzedaż towarów klientowi w Unii, oferta sprzedaży lub reklama skierowana do konsumentów w Unii bądź też dokumenty lub korespondencja dotyczące tych towarów, z których wynika, że możliwe jest ich skierowanie do konsumentów w Unii.

Wreszcie, Trybunał stwierdził, że wobec braku dowodu naruszenia prawa własności intelektualnej, towary objęte procedurą zawieszającą w Unii mogą, stosownie do okoliczności, zostać zajęte w innych przypadkach przewidzianych w kodeksie celnym Unii, jak w przypadku, gdy dane towary stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

PS/źródło:curia.pl

Zobacz także:

Wyrok ETS w sprawie reklamy porównawczej

Wyrok ETS w sprawie ograniczeń w gromadzeniu praw do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego