Jak poinformował Minister Sprawiedliwości, dzięki e-sądowi nastąpiło odciążenie innych sądów od rozpoznawania spraw w tradycyjnym postępowaniu upominawczym. W 2010 r., czyli w pierwszym roku działania tego rozwiązania, w 251 sądach rejonowych odnotowano zmniejszenie wpływu spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym i nakazowym. W przypadku 154 sądów spadek liczby tych spraw był bardzo wyraźny – wynosił od 10% do 30% w stosunku do ich liczby w 2009 r., a w 37 sądach był bardzo znaczący, ponieważ przekraczał 30%.Elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny

Jak podkreślił Minister Sprawiedliwości planowane jest wprowadzenie tzw. elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego, który zastąpi tradycyjny bankowy tytuł egzekucyjny i w ślad za tym zinformatyzowaniu ulegnie postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Ma to na celu m.in. przyspieszenie postępowania w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, uproszczenie procedur, a także ograniczenie kosztów postępowania.

Wszczęcie egzekucji droga elektroniczną

Jak poinformował Krzysztof Kwiatkowski w resorcie pracuje się nad umożliwieniem wierzycielowi wszczęcie egzekucji drogą elektroniczną w innych przypadkach, niż te, w których wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, a także umożliwienie składania wierzycielowi drogą elektroniczną innych pism i wniosków, niż wniosek o wszczęcie egzekucji.

Pozostałe działania w zakresie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

Inne działania podejmowane w tym zakresie przez Ministerstwo Sprawiedliwości to m.in.: zinformatyzowanie procedury zajęcia rachunku bankowego przez komornika, wprowadzenie instytucji elektronicznej licytacji nieruchomości, ustanowienie na potrzeby postępowania sądowego publicznych baz danych zawodowych pełnomocników, wprowadzenie tzw. posiedzenia jawnego na odległość, umożliwienie stosowania komunikacji elektronicznej w europejskim postępowaniu nakazowym, wprowadzenie rozwiązań z zakresu informatyzacji postępowania sądowego w międzynarodowym prawie postępowania cywilnego, istotne zmiany w zakresie postępowania klauzulowego, w tym pozwalające na usunięcie negatywnych dla stron i dla praktyki sądowej skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2010 r.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Modernizacja zarządzania w sądownictwie powszechnym sposobem na jego efektywność

Milion spraw w e-sądzie miernikiem postępu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości