Ustawa umożliwia przewoźnikom lotniczym składanie niektórych dokumentów do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w języku angielskim, bez konieczności tłumaczenia ich na język polski. Dotyczy to m.in. wniosku o wydanie tymczasowego zezwolenia na lot dla obcego statku powietrznego, zgody na lot cywilnego samolotu z materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do przewozu na pokładzie, wniosku o udzielenie zezwolenia na loty na określonych trasach lub obszarach.

W języku angielskim będą mogły być również składane np. wnioski o wydanie zgody na odstąpienie od stosowania niektórych przepisów unijnych oraz o wydanie świadectwa gotowości do lotu czy spełniania norm w zakresie hałasu. Tłumaczenie tych dokumentów będzie wykonywane, jeżeli zażąda tego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W języku angielskim będą mogły być również składane kopie niektórych dokumentów, w tym potwierdzających objęcie przewoźnika ważnym ubezpieczeniem OC oraz kopie dokumentów dotyczących kolejnego okresu ubezpieczenia o tym samym zakresie co dotychczasowe.

Ustawa doprecyzowuje, że zadania członka personelu pokładowego na statku powietrznym będzie mogła wykonywać osoba posiadająca łącznie następujące dokumenty: ważne świadectwo dopuszczenia do pracy, przeszkolenie na typ i wariant statku powietrznego oraz ważne badania lekarskie.

Zgodnie z ustawą świadectwo dopuszczenia do pracy ma być wydawane przez certyfikowanego przewoźnika lotniczego. Ustawa zobowiązuje takich przewoźników do przedstawiania wykazu wydanych świadectw, co ma ułatwić Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzenie nadzoru.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

PS/źródło:Sejm RP

Zobacz także:

ETS: Odwołanie lotu może rodzić roszczenie o zadośćuczynienie