Do otrzymania świadczeń rodzinnych wystarczą oświadczenia, a nie jak dotąd zaświadczenia. Będą mogły je składać osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z nowymi przepisami, ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych wymagane jest potwierdzenie następujących okoliczności:

1) uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

2) wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

3) wielkość gospodarstwa rolnego,

4) wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

5) termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz okresy zatrudnienia,

6) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych,

7) niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

8) brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego może przedłożyć stosowne zaświadczenie albo oświadczenie.

W przypadku złożenia oświadczenia potwierdzającego wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, dołącza się dowód wniesionej opłaty, a w przypadku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, dołączana jest również kopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula zawarta w oświadczeniu zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622).

Źródło: www.infor.pl/prawo

Zobacz także:

TK w sprawie prawa do świadczenia rodzinnego osób niepełnosprawnych

Alimenty z zagranicy będą ściągane sprawniej