Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności z konstytucją art. 48 ust. 2 i art. 52 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Kwestionowane przepisy nie nakazują odpowiedniego zastosowania przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego osób ubezpieczonych nie będących pracownikami, przepisu art. 37 ust. 1 kwestionowanej ustawy. Przepis ten stanowi, iż w sytuacji gdy niezdolność do pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Zobacz: TK: Zniesienie awansu poziomego sędziów konstytucyjne

W ocenie sądu pytającego różnicowanie sytuacji ubezpieczonych będących pracownikami i ubezpieczonych niebędących pracownikami w zakresie ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego w sytuacji powstania niezdolności do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego jest nieuzasadnione.

Kwestionowane przepisy różnicujące sytuację ubezpieczonych w zależności od charakteru ubezpieczenia, w ocenie sądu pytającego są niezgodne z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości społecznej i równości. Zarówno bowiem osoby ubezpieczone dobrowolnie jak i obowiązkowo stanowią jedną grupę charakteryzującą się tą samą istotną cechą tj. statusem osoby ubezpieczonej. Powinny zatem być jednakowo traktowanie w zakresie przysługujących im uprawnień- ocenia sąd.

PS/źródło:TK

Zobacz także:

TK: Poprawka Rockiego niekonstytucyjna

TK: Zasady obniżania opłaty egzekucyjnej zgodne z konstytucją