Jednym z najważniejszych założeń nowej ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO) jest dostosowanie przepisów prawa krajowego do prawa wspólnotowego, uwzględnienie postanowień Ramowego Stanowiska Rządu RP dotyczącego organizmów genetycznie zmodyfikowanych, które zostało przyjęte przez Radę Ministrów 18 listopada 2008 r. oraz uporządkowanie kompetencji nadzorczych i kontrolnych między inspekcjami odpowiedzialnymi za te sprawy w celu uszczelnienia i zagwarantowania skutecznego systemu nadzoru.


Zaproponowano nowe zasady funkcjonowania Komisji ds. GMO. W jej skład będą wchodzić przedstawiciele ministrów: zdrowia, rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego oraz siedmiu reprezentantów nauki, specjalistów w dziedzinie ekologii. W skład Komisji wejdą również przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, zrzeszeń producentów rolnych oraz organizacji konsumenckich. Do zadań Komisji będzie należało opiniowanie wniosków w sprawach GMO, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożenia, jakie dany organizm lub mikroorganizm genetycznie zmodyfikowany może stanowić dla zdrowia ludzi i środowiska.

Nowy projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 22 czerwca 2001 r.


KPRM/AS

Zobacz także:

MS i PG osobno po 31 marca 2010 roku

Biznes i prawa człowieka -seminarium