Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK oceniła pozytywnie realizację przez gminy zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE.

Realizacja inwestycji

Skontrolowano 80 inwestycji zrealizowanych przez 36 gmin z terenu 12 województw. Wartość tych inwestycji wyniosła 219 mln zł. Na kwotę tą składały się budowy dróg, kanalizacji, wodociągów, szkół i basenów. W celu realizacji tych projektów, Unia przekazała dofinansowanie w wysokości 128 mln zł. Kontrola NIK wykazała, że inwestycje gminne realizowane są są zgodnie z założeniami projektowymi oraz zachowują swoje właściwości użytkowe. Zadania inwestycyjne były rzetelnie i terminowo przygotowane oraz prawidłowo zaplanowane. Zapewniono właściwy nadzór nad ich realizacją oraz w większości skontrolowanych zadań dochowano terminów ich realizacji. Środki na inwestycje wydatkowano gospodarnie, a w wyniku realizacji zadań osiągnięto zamierzone cele, efekty i rezultaty oraz zachowano właściwości użytkowe wybudowanych obiektów.

Nie obyło się bez nieprawidłowości

Kontrola ujawniła pewne nieprawidłowości przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Postępowania te przeprowadzane były w sposób nierzetelny oraz z naruszeniem obowiązujących przepisów, co w sześciu przypadkach miało wpływ na wybór wykonawcy. W ocenie NIK stanowiło to korupcjogenny mechanizm dowolności postępowania.
Kolejne nieprawidłowości polegały na nieuzasadnionym wydłużaniu przez gminy terminów wykonania zadań przez wykonawców, nienaliczaniu i niedochodzeniu kar umownych od wykonawców lub dochodzeniu tych należności w wysokościach niższych niż wynikające z prawidłowego obliczenia. NIK stwierdziła również, iż w 16 gminach roboty budowlane realizowano bez wymaganych zgłoszeń, pozwoleń lub zawiadomień do właściwych organów nadzoru budowlanego.

RO/źródło: NIK

Zobacz także:

NIK negatywnie ocenił zarządzanie w Zakładach Chemicznych ''Police''

Sześć raportów NIK na posiedzeniach komisji sejmowych