Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, iż sytuacja taka występuje w szczególności w przypadku podejmowania przez Prezesa Zakładu czynności wynikających z art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 grudnia1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), związanych z nadzorem nad wykonywaniem orzecznictwa o niezdolności do pracy.

Jednocześnie RPO informuje, że z analizy skarg z tego zakresu wynika, że postępowanie w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia rentowego toczy się w takich przypadkach przez cztery, a nawet więcej miesięcy.

Ponadto RPO podkreśla, że co do zasady niewydanie decyzji w ciągu 60 dni od rozpoczęcia postępowania należy uznać za przewlekłość w działaniu organu.

Z poczynionych obserwacji Rzecznika wynika także, że w ostatnim okresie zwiększyła się ilość spraw przekazywanych do rozpatrzenia komisji lekarskiej na tle stwierdzonej przez Prezesa Zakładu w trybie nadzoru wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej.

PS/RPO