Projekt zakłada, że świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich będzie można wypłacić także osobom, które nie mieszkają w Polsce. Dotychczas organy emerytalno-rentowe odmawiały wypłaty świadczeń lub zawieszały wypłatę osobom przebywającym poza Polską.

Projekt dostosowuje polskie prawo do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 22 maja 2008 r.

Osobom, które złożyły stosowne wnioski o przyznanie świadczeń, a którym zakłady emerytalno rentowe odmówiły ich przyznania, przysługiwać będzie prawo, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy, złożenia wniosku o wznowienie postępowania.
Zaproponowano, aby nowe przepisy obowiązywały od 1 stycznia 2010 r.

KPRM/AS

Zobacz także:

Zmiany w Kodeksie CywilnymNowe czyny zabronione w KK