Resort sprawiedliwości przypomina, iż przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości tzw. „duża nowelizacja kodeksów karnych”, która weszła w życie 8 czerwca 2010 r. zawiera regulacje dotyczące m.in. groomingu, czyli nawiązywania przez Internet (lub inną sieć) kontaktu z dzieckiem przez pedofila, o którym to dyskutowano w trakcie Rady Ministrów Sprawiedliwości UE.

Wprowadzenie penalizacji groomingu, pozwoliło dostosować prawo polskie do postanowień Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, zwaną Konwencją z Lanzarote, przyjętą przez Polskę w dniu 25 października 2007 r.

W trakcie Rady Ministrowie dyskutowali także o cyberprzestępczości oraz wprowadzeniu w ramach wspólnoty minimalnych wspólnych standardów ochrony praw procesowych podejrzanych. Inicjatywa ta zmierza do ustanowienia zasad określających prawa osób podejrzanych i oskarżonych w zakresie dostępu do informacji o przysługujących im uprawnieniach procesowych.

Dużą część obrad poświęcono również dyskusji na temat ochrony praw ofiar.

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że uwaga Polski w trakcie sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w dużej mierze skupiona będzie na pozycji ofiary przestępstwa w postępowaniu karnym.

W trakcie spotkania Minister przedstawił także podjęte do tej pory przez Ministerstwo Sprawiedliwości działania zmierzające do poprawy sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, m.in. utworzenie Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, czyli działających na terenie całego kraju ośrodków, w których pokrzywdzeni mogą uzyskać nie tylko prawną, ale też m.in. pomoc psychologiczną.

Czy Polska przestrzega praw człowieka?

Ponadto na stronie internetowej Departamentu Stanu USA zamieszczony został raport za rok 2010, dotyczący przestrzegania praw człowieka przez Polskę. Raporty krajowe dotyczące przestrzegania praw człowieka przekazywane są dorocznie przez Departament Stanu Kongresowi USA. Raporty te obejmują informacje dotyczące praw ujętych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Autorzy raportu wskazali, że polskie więzienia i areszty śledcze zasadniczo spełniają standardy międzynarodowe. W raporcie odnotowano liczbę oraz strukturę wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce w 2009 r.

Autorzy podkreślili, że Polska zasadniczo wykonuje wyroki ETPCz. Wskazano, że zespół w ramach Departamentu Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości monitoruje wykonywanie wyroków ETPCz. Powołując się na opinię Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka raport wskazuje, że rząd odniósł największe sukcesy w zakresie implementacji wyroków ETPCz w sprawach dotykających znacznej liczby osób oraz w sprawach o szczególnym znaczeniu. Tam, gdzie wymagane były zmiany systemowe, czy legislacyjne.

W raporcie odnotowano również powołanie w grudniu 2009 r. w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Praw Człowieka, wskazując, iż jednym z jego głównych zadań jest promowanie standardów ochrony praw człowieka w wymiarze sprawiedliwości. Zdaniem autorów raportu Departament reaguje również na zidentyfikowane przypadki naruszeń praw człowieka, w tym nadmierną długość postępowań, nadmierną długość tymczasowego aresztowania oraz przeludnienie w jednostkach penitencjarnych. Przytaczając stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka autorzy raportu podkreślają, że Departament odniósł szczególny sukces w promowaniu wiedzy dotyczącej wyroków ETPCz poprzez tłumaczenie ich na język polski, umieszczanie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przekazywanie do sądów.

W części dotyczącej m.in. dyskryminacji, raport odnotowuje również powołanie do życia w 2009 r. Rady do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem, jak również zainicjowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości kampanii na rzecz praw pokrzywdzonych przestępstwem.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Debata w sprawie wdrażania praw dziecka w Unii Europejskiej

Grooming w europejskich regulacjach prawnych