Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał na podstawie art. 28 ust. 1 w związku z art. 30 Pt i art. 104 § 1 kpa decyzje zmieniającą. Prezes UKE w drodze niniejszej decyzji utrzymał możliwość realizacji przez Abonentów Polkomtel SA połączeń na numery usług informacyjnych w sieci GTS Energis wprowadzając zmianę opłat międzyoperatorskich.

W niniejszej decyzji zostały przede wszystkim uwzględnione interesy użytkowników sieci telekomunikacyjnych oparte o kryterium ustawowe, a mianowicie art. 28 ust. 1 pkt 1 Pt, poprzez utrzymanie możliwości korzystania z usług sieci inteligentnych świadczonych na numeracji GTS Energis. przy jednoczesnym obniżeniu opłat międzyoperatorskich.

W niniejszej decyzji uwzględniono również obowiązki nałożone na przedsiębiorców telekomunikacyjnych w szczególności obowiązek z art. 79 Pt, czyli obowiązek zapewnienia użytkownikom końcowym swojej sieci możliwości zrealizowania połączenia do numeru niegeograficznego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

PS/UKE