Projekt wprowadza zmiany związane z realizacją wydatków ustaw okołobudżetowych na 2010 r.
Zmiana w ustawie Karta Nauczyciela pozwoli realizować podwyżki dla nauczycieli, które będą następowały raz lub dwa razy w roku. W 2010 r. przewiduje się podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli jednorazowo - od września. Nowelizacja zakłada także, że od 2010 r. będzie obowiązywać stała zasada naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w danym roku, określana na podstawie kwoty bazowej przyjętej dla danego roku. Kolejną zmianą jest wprowadzenie do kategorii osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej.
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, staże i szkolenia specjalizacyjne lekarzy, dentystów i pielęgniarek w 2010 r. są finansowane z Funduszu Pracy. W ustawie budżetowej na 2010 r. na te cele przeznaczono 717,5 tys. zł.


Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w budżecie państwa dla PFRON w 2010 r. przeznaczono środki w wysokości 659 mln zł. Zgodnie z planowanymi zmianami, w 2010 r. dotacja celowa z budżetu państwa nie będzie przekraczać 30 proc. wydatków na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
W ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o prokuraturze założono m.in., że środki na pożyczkę (pomoc mieszkaniową) dla sędziów i prokuratorów będą stanowiły do 6 proc. rocznego funduszu ich wynagrodzeń.


Zaproponowano ponadto zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które polegają na zniesieniu kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Dzięki temu pomoc otrzymają wszystkie osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia na rzecz opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zmieni się również sposób ustalania okresu, za jaki przysługiwać będzie świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego ustalane ma być na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
W związku z przedłużeniem przez rząd programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewidziano, że środki na realizację programu będą corocznie określane w ustawie budżetowej. Na rok 2010 na ten cel przewidziano ok. 550 mln zł
W nowelizacji założono, że projekt ustawy budżetowej na 2010 r. nie przewiduje środków na wypłatę dodatków specjalnych służby cywilnej dla członków korpusu służby cywilnej.


KPRM/AS

Zobacz także:

Rada Ministrów przyjęła nowelizację Prawa celnego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury