W dniu 1 listopada 2009 roku wchodzi w życie rozporządzenie z dnia 18 września 2009 roku w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

Becikowe-dla kogo?

Becikowe to jednorazowe przyznanie kwoty 1,000 złotych rodzicom dziecka, lub jego prawnym opiekunom, na dziecko urodzone po 9 listopada 2005 roku. Aby otrzymać jednorazową zapomogę trzeba złożyć niezbędne dokumenty w terminie do 3 miesięcy od narodzin dziecka. Jeżeli przegapimy ten termin wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Warto pamiętać, że becikowe nie jest związane z dochodami rodziny, oraz o tym, że jest to świadczenie wolne od podatku.

Kobieta, która chciała otrzymać becikowe była zobowiązana złożyć pisemny wniosek o jego przyznanie. Powinien być złożony w miejscu gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne, czyli w urzędzie gminy, czy ośrodku pomocy społecznej.

Niezbędne dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

-dokument stwierdzajmy tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe,

-skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka,

-pisemne oświadczenie, że becikowe nie zostało wcześniej pobrane, np. przez drugiego z rodziców.

Konieczne zaświadczenie lekarskie

Po wejściu w życie rozporządzenia kobieta, która ubiega się o becikowe powinna przedstawić w określone w rozporządzeniu zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że -pozostaje pod opieką medyczną.

Aby otrzymać prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, kobieta będzie musiała udokumentować pozostawanie pod opieką lekarską po 1 listopada 2009 roku. Nie ma znaczenia stopień zaawansowania ciąży.

Należy pamiętać, że prawo do becikowego nabędą tylko te matki, które co najmniej od 10 tygodnia ciąży pozostawały pod opieką lekarską

Jedna z dopuszczalnych form kontaktu z lekarzem są: wizyty w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, poddawanie się ambulatoryjnym świadczeniom specjalistycznym, albo leczenie szpitalne.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli jedno z tych świadczeń, było udzielone kobiecie co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

Taka zmiana ma na celu zmotywowanie kobiet spodziewających się potomstwa do regularnych profilaktycznych badań lekarskich, a tym samym zapewnienie lepszej opieki nienarodzonym dzieciom.

Dziennik Ustaw z 1 października 2009 Nr 163 poz. 1305

Anna Sergiej