Do udziału w pracach Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem wyznaczony został mł. insp. Zbigniew Stawarz – Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W pracach Rady będzie brał także udział przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.

Do zadań Rady należy m.in. przygotowanie opinii dla Ministra Sprawiedliwości na temat kierunków zmian w obszarze związanym z pokrzywdzonymi przestępstwem, opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowań, zawierających propozycje w ww. obszarze, a także przedstawianie kierunków zmian dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Wśród tematów poruszonych podczas spotkanie pojawi się kwestia sytuacji prawnej pokrzywdzonych w wypadkach drogowych, oraz problematyka związana z przemocą będącą efektem uzależnienia alkoholowego.

W trakcie posiedzenia omówiona zostanie także problematyka związana z projektem rozporządzenia w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także rezultaty pracy Zespołu powołanego do spraw przygotowania rozporządzenia w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

MS/AS

Zobacz także:

Międzynarodowe Spotkanie Prokuratorów w Salzburgu

Prawa obywatelskie w USA-konferencja w Krakowie