Minister spraw wewnętrznych i administracji przedłożył projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Nowe przepisy przygotowano ze względu na zagrożenie powodziami, które powodują znaczne straty w gospodarce i mieniu prywatnym.

Dotychczas za każdym razem po wystąpieniu powodzi konieczne było uchwalenie specustawy przyznającej szczególną pomoc poszkodowanym i dokonywanie zmian w obowiązujących przepisach. Rozwiązania zaproponowane w projekcie nowej ustawy mają charakter bardziej uniwersalny. Nowe przepisy mają za zadanie zapewnić sprawniejsze i szybsze udzielenie pomocy poszkodowanym przez żywioł powodzi.

Wykaz miejsc poszkodowanych w wyniku powodzi

Zgodnie z projektem Rada Ministrów będzie każdorazowo określać w rozporządzeniu wykaz gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku powodzi, w których zastosowanie będą miały szczególne rozwiązania określone w ustawie. Rozporządzenie będzie wydawane w przypadku wystąpienia powodzi o dużych rozmiarach, gdy środki zastosowane przez terenową administrację rządową i samorząd terytorialny okażą się niewystarczające. Premier będzie otrzymywał odpowiednie dane od wojewodów. Na podstawie tego rozporządzenia będzie można udzielać pomocy poszkodowanym przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Rezerwa celowa na usuwanie skutków powodzi

W roku, w którym wystąpiła powódź minister finansów będzie mógł utworzyć rezerwę celową, przeznaczoną na sfinansowanie usuwania jej skutków. Łączna wartość pomocy publicznej udzielonej na podstawie ustawy, z przeznaczeniem na naprawę szkód spowodowanych powodzią, nie będzie mogła przekroczyć wartości szkód materialnych poniesionych wskutek tego kataklizmu.

Jednorazowy zasiłek powodziowy

Rodzina lub osoba samotnie gospodarująca, poszkodowana w wyniku powodzi, w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych będzie mogła otrzymać jednorazowy zasiłek powodziowy do 2 tys. zł. Jednocześnie postanowiono, że gdy wartość szkód nie przekroczy 2 tys. zł – zasiłek będzie wypłacany w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie, natomiast gdy poniesiona szkoda będzie równa lub większa niż 2 tys. – zasiłek będzie wynosił 2 tys. zł. Zasiłek będzie przyznawany niezależnie od dochodów rodziny lub osoby samotnie gospodarującej. Decyzję o przyznaniu zasiłku będzie wydawał wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni (licząc od dnia wpłynięcia wniosku). Zasiłek będzie też wypłacany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni (licząc od dnia wydania decyzji o jego przyznaniu). Zasiłek co do zasady nie będzie podlegał zwrotowi. Podstawą jego przyznania będzie oświadczenie zawarte we wniosku, że osoba go składająca poniosła szkodę w związku z powodzią.

Odstąpienie od trybu przetargowego

Projekt proponuje nowe rozwiązanie w zakresie zbywania nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe dla osób fizycznych poszkodowanych przez powódź. Nieruchomości takie nie były by zbywane w trybie przetargowym. Chodzi o nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Na takich samych zasadach zbywane byłyby nieruchomości z zasobu własności rolnej skarbu państwa.

Pozostałe proponowane zmiany

Projekt ustanawia również usprawiedliwienie dla pracownika, który z powodu powodzi nie przyjdzie do pracy. W takim przypadku pracownikowi będzie przysługiwać prawo do odpowiedniej części minimalnego wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę przez okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych. Starosta, na wniosek bezrobotnego poszkodowanego powodzią, będzie mógł przyznać mu prawo do świadczenia w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, finansowanego z Funduszu Pracy. Chodzi o okres poprzedzający dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, nie dłuższy niż 30 dni, jeżeli opóźnienie w rejestracji było spowodowane powodzią. Starosta będzie mógł także dokonać zwrotu ze środków Funduszu Pracy poniesionych przez pracodawcę (którego zakład został zniszczony) kosztów na wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych pracowników. Zwroty te będzie można realizować przez okres do 12 miesięcy, ale nie dłużej niż do końca roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź. Kolejną proponowaną zmianą jest możliwość aby pracodawca, który ze względu na powódź musiał przejściowo zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej i nie posiada środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia, uzyskał na ten cel nieoprocentowaną pożyczkę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przewidziano też możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przedsiębiorcom poszkodowanym powodzią. Warunkiem skorzystania z ulgi, w ramach programu pomocowego, będzie złożenie wniosku przez przedsiębiorcę do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź.
Przewidziano rozciągniecie stosowania ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców – na poszkodowanych przez powódź przedsiębiorców, którzy odnotują co najmniej 15 proc. spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż.

Oprócz zmian z zakresu dotyczącego poszkodowanych powodzią pracowników i przedsiębiorców, projekt zajmuje się też usuwaniem skutków powodzi, usprawniając je.

Zmiany zakładają też likwidację Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (zadania prezesa KZGW przejmie Główny Koordynator Gospodarki Wodnej) oraz likwidację 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej (w ich miejsce powstanie 16 wojewódzkich zarządów gospodarki wodnej).

Większość przepisów ustawy z części pomocowej ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z kolei regulacje dotyczące zmian organizacyjnych w administracji gospodarki wodnej powinny obowiązywać od 2012 r.

RO/ źródło: premier.gov.pl

Zobacz także:

Senat zajmie się tzw. ustawą refundacyjną

Apel do przedsiębiorców o włączenie się do programu ''Jonatan''

Rusza ''Niebieski Parasol 2011'' - akcja samorządu radcowskiego

Sejm uchwalił specustawy dla powodzian