Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, działając w koalicji, od kilku miesięcy prowadzą działania na rzecz wprowadzenia zakazu detencji dzieci cudzoziemców. W ocenie koalicji w przesłanym do konsultacji społecznych projekcie ustawy o cudzoziemcach powinien zostać wpisany całkowity zakaz umieszczania dzieci migrantów w ośrodkach detencyjnych przy jednoczesnym wprowadzeniu alternatywnych środków kontroli pobytu ich oraz ich rodziców na terytorium Polski.

Zaproponowane w projekcie graniczne kryterium wieku, tj. 13 lat, w oparciu o które dziecko, przebywające w Polsce bez uregulowanego prawem statusu i bez opieki swoich rodziców, może zostać umieszczone w ośrodku strzeżonym, stoi w sprzeczności z prawem międzynarodowym, m.in. z Konwencją o prawach dziecka - podkreślają organizacje.

„Do polskiego prawa powinno wprowadzić się zakaz umieszczania w detencji osób poniżej 18 roku życia, bez względu na to, czy przebywają z rodzicami, czy też bez opiekuna prawnego.” – postuluje Jacek Białas z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Koalicja organizacji opowiada się za wprowadzeniem alternatywnych wobec detencji metod kontroli pobytu cudzoziemców w Polsce

Jednym z najważniejszych zastrzeżeń Koalicji jest brak dostępu do edukacji dzieci przebywających w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. „Dzieci przebywające w takich ośrodkach nie uczęszczają na lekcje w szkole, tylko na zajęcia edukacyjne o ograniczonym zakresie prowadzone na terenie ośrodka. Zaproponowane w projekcie nowej ustawy zmiany nie zmienią tej sytuacji.” – ocenia Aleksandra Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Zdaniem organizacji pozarządowych w projekcie ustawy o cudzoziemcach nie wprowadza się znaczących zmian, które przyczyniłyby się do poprawny sytuacji małoletnich cudzoziemców w Polsce. Jednocześnie zaproponowane rozwiązania mogą naruszać międzynarodowe zobowiązania Polski względem ochrony praw dzieci, w szczególności ochronę najlepiej pojętego interesu dziecka.

PS/źródło:HFPC

Zobacz także:

SO w Przemyślu: Detencja cudzoziemca powinna być ostatecznością

Cudzoziemcy o wysokich kwalifikacjach łatwiej dostaną pracę w Polsce