W konsekwencji wprowadzanych zmian, minister skarbu państwa będzie przekazywał (z przychodów z prywatyzacji) środki finansowe na cele, na które dotychczas przeznaczone były środki uzyskane ze zbycia akcji składających się na zasób majątkowy Skarbu Państwa. Począwszy od 2010 r. będą one przekazywane corocznie na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa. Obowiązująca obecnie procedura wyodrębnienia akcji i udziałów do zasobu zakończy się 31 grudnia 2009 r.
Wysokość środków pieniężnych przekazywanych na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa ma wynieść 0,5 proc. łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielonych w roku poprzednim.
Środki finansowe będą przekazywane przez ministra skarbu państwa na rachunek prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W projekcie ustawy zmieniono również przepis dotyczący podmiotu uprawnionego do zbycia akcji (udziałów) składających się na zasób majątkowy. Obecnie uprawnienia do tego posiada BGK na zlecenie ministra skarbu państwa wydane w porozumieniu z ministrem finansów. Zgodnie z nowym prawem, do zbywania wszystkich akcji i udziałów zasobu będzie uprawniony minister skarbu państwa. Uchylono ponadto przepis dotyczący wypłaty prowizji na rzecz BGK.
Za wprowadzeniem zmian legislacyjnych w ustawie przemawia fakt, że obecnie obowiązujące procedury często utrudniają lub blokują prywatyzację niektórych spółek przez małą atrakcyjność oferowanych do sprzedaży pakietów akcji.


KPRM/AS