Wykonując swoje zobowiązania określone w przepisach unijnych dotyczących wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, Polska opracowała i przedstawiła Komisji Europejskiej w czerwcu 2006 r. KPRU II, który określał górny limit uprawnień do emisji przyznawanych polskim przedsiębiorcom objętym systemem na poziomie około 284,6 mln ton CO2 w skali roku. W swojej decyzji z 26 marca 2007 r. Komisja Europejska zasadniczo stwierdziła niezgodność KPRU II z regulacjami unijnymi, zmniejszając w konsekwencji o ponad 26% całkowitą roczną liczbę uprawnień przewidzianą w KPRU II i ustalając ją na poziomie około 208,5 mln ton CO2. Decyzja Komisji stanowiła poważne zagrożenie dla tempa dalszego rozwoju sektorów gospodarki objętych wspólnotowym systemem (mi. in. energetyka, hutnictwo, przemysł chemiczny) i tym samym osłabiała możliwości rozwoju całej polskiej gospodarki.

Ponieważ określony przez Komisję Europejską nowy limit znacząco odbiegał od założeń i oczekiwań polskiego rządu odnośnie wartości emisji niezbędnej do podtrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, Polska złożyła w maju 2007 r. skargę na decyzję Komisji Europejskiej. 23 września br po rozpoznaniu złożonej przez Polskę skargi, Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji uznając, że Komisja ustalając niekorzystny dla Polski limit przekroczyła swoje uprawnienia i wkroczyła w zakres wyłącznej kompetencji państwa członkowskiego.

W ramach pomocy prawnej udzielanej KASHUE, Baker & McKenzie miedzy innymi opracowała skargę na decyzję Komisji Europejskiej oraz inne pisma na potrzeby postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji. Osobami zaangażowanymi w prowadzenie sprawy byli Paweł Magierowski i Jur Gruszczyński, partnerzy oraz Anna Konfino, radca, z Baker & McKenzie z Warszawy, jak również Bill Batchelor, partner oraz Nina Niejahr, radca z Baker & McKenzie European & Competition Law Centre w Brukseli.