O czym dyskutowano na spotkaniu

Delegaci Stowarzyszenia „Iustitia” omawiali aktualne problemy dotyczące sądownictwa, jak czytamy na stronie ebos.pl. Środowisko sędziowskie wyraziło swoje niezadowolenie wobec planowanych zmian i wdrażania procesów legislacyjnych.

W uchwale poruszono szereg problemów, począwszy od postępującego procesu uzależniania sądów od polityków, poprzez kwestię niedofinansowania sądownictwa, aż po problem nadużyć, do których dochodzi przy okazji sprawowania nadzoru administracyjnego nad sądami – mówi jeden z sędziów biorących udział w spotkaniu.

Oceny i plany działania

Podczas spotkania podjęta została uchwała programowa. Wyznacza ona kierunek działania Stowarzyszenia, nie wyłączając możliwości organizowania akcji protestacyjnych, w tym także ogłoszenia „tygodni bez wokandy”. Co by to miało oznaczać dla polskiego wymiaru sprawiedliwości – można się domyślić.

Delegaci Stowarzyszenia wypowiedzieli się na temat kilku spraw:

1) wyrażono sprzeciw wobec podważania pozycji ustrojowej sądów jako równorzędnej władzy, prowadzącego do podporządkowania ich organom władzy wykonawczej. Dotyczy to prób ograniczania niezawisłości sędziów (w tym zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: zakazie przenoszenia sędziego na inne miejsce służbowe bez jego zgody, prawie do stanu spoczynku, prawie do wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu),

2) zadecydowano o kontynuowaniu akcji składania pozwów o zapłatę wynagrodzenia i podejmowaniu dalszych działań mających na celu wyrażenie niezadowolenia środowiska sędziowskiego wobec planowanych i wdrażanych zmian legislacyjnych. Zebranie upoważniło także Zarząd Stowarzyszenia do wyboru sposobu działania w tym zakresie, nie wyłączając możliwości organizowania akcji protestacyjnych, w tym także ogłoszenia „tygodni bez wokandy”,

3) wyrażono sprzeciw wobec planów likwidacji ponad stu sądów rejonowych. Zebranie Delegatów wykazało także wolę współpracy z organizacjami działającymi w obronie likwidowanych sądów, nie wyłączając aktywnego udziału w manifestacjach,

4) poparto żądania płacowe pracowników administracyjnych wymiaru sprawiedliwości i asystentów sędziów,

5) wskazano na problemy związane z wykonywaniem nadzoru administracyjnego nad sądami, zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego, który powinien odbywać się z poszanowaniem niezawisłości sędziowskiej.

Zwraca się również uwagę na to, że problemy, o których mówiono przedkładają się przede wszystkim na prawa obywateli do rzetelnego procesu, do otrzymania ochrony ich słusznych praw i roszczeń.

Jak stwierdził jeden z sędziów biorących udział z spotkaniu - Czy naprawdę obywatel będzie mógł liczyć na sprawiedliwy wyrok w procesie przeciwko "władzy", w sytuacji, gdy ten wyrok będzie wydawał sędzia, którego kariera zależy całkowicie od widzimisię Ministra Sprawiedliwości, i który w dodatku otrzymał zarządzenie Prezesa, iż tę sprawę ma skończyć szybko, bo tego wymaga statystyka?