Sytuacje, w jakich może do tego dojść, zostały określone w art. 33 ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.). Z przepisów tych wynika, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie może wydać koncesji wnioskodawcy, który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji. To niejedyna przyczyna, o której mowa w ustawie. Otóż koncesja nie może być również wydana wnioskodawcy, któremu w ciągu ostatnich trzech lat cofnięto koncesję na działalność z przyczyn wymienionych w regulacjach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub którego w ciągu ostatnich trzech lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej.

Chodzi o cofnięcie koncesji w dwóch przypadkach. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy doszło do rażącego naruszenie warunków koncesji lub innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej. Drugi przypadek związany jest z cofnięciem koncesji z uwagi na nieusunięcie przez przedsiębiorcę stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie może też udzielić koncesji wnioskodawcy, którego w ciągu ostatnich trzech lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej, w następstwie złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do prowadzenia działalności regulowanej.

Ponadto koncesja nie może być wydana przedsiębiorcy skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą.

Ustawa – Prawo energetyczne przewiduje, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki, informuje Komisję Europejską o przyczynach odmowy udzielenia wnioskodawcy koncesji.