PROBLEM CZYTELNIKA
MARCIN RUSINEK
ekspert z Kancelarii Prawnej A. Polowiec z Krakowa
EKSPERT WYJAŚNIA
Postępowanie prokuratora jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Poręczenie majątkowe nie jest jedynym środkiem, dzięki któremu zapewnia się prawidłowy tok postępowania. Istnieje też możliwość zastosowania zabezpieczenia na majątku podejrzanego (oskarżonego). Zastosowanie poręczenia majątkowego nie wyklucza drugiego z wymienionych środków. Można je stosować jednocześnie. Najważniejsze jest bowiem skuteczne zabezpieczenie prawidłowego przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
Zabezpieczenie majątkowe może dotyczyć całego majątku podejrzanego (oskarżonego). Jego istota sprowadza się do zajęcia nieruchomości, wierzytelności, ruchomości i innych praw majątkowych. Polega też na wprowadzeniu zakazu zbywania i obciążania nieruchomości.
NASZA REKOMENDACJA
Jeśli czytelniczka i jej syn uważają, że zastosowanie zabezpieczenia majątkowego w ich przypadku jest niezgodne z przepisami, to mogą złożyć zażalenie na postanowienie prokuratora wydane w tej sprawie do sądu rejonowego, w którego okręgu jest prowadzone postępowanie.
Podstawa prawna
■ Art. 266, 292, 293 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
Notowała MONIKA BURZYŃSKA
Marcin Rusinek, ekspert z Kancelarii Prawnej A. Polowiec z Krakowa / DGP