Płacić ma każdy

System finansowania gospodarki odpadami będzie oparty na dodatkowym rejestrze mieszkańców w gminach. Płacić ma każdy, dlatego mieszkańcy będą składać deklaracje o liczbie lokatorów w domu. W dodatku w ciągu 14 dni będzie trzeba poinformować gminę, gdy grono domowników się powiększy.

– Realizacja tego zapisu w praktyce jest nierealna. Istnieje już rejestr PESEL i lepiej by było z niego skorzystać, niż wydawać duże pieniądze na tworzenie w gminach dodatkowych spisów. Ponadto nowe przepisy nie przewidują żadnych dodatkowych pieniędzy na inwestycje gmin – całość wpływów ma być przeznaczona na koszty bieżące – mówi dr Marek Goleń.

Zmian, które przewiduje nowelizacja, obawiają się prywatni przedsiębiorcy.

– Jest ryzyko, że mniejsze firmy w przypadku przegrania przetargu stracą rację bytu. Są to małe lokalne firmy, a nie spółki sieciowe, które mogą się przenieść na inny teren – mówi Dariusz Matlak, prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami.

– Wszyscy się boją. Firmy komunalne obawiają się, że nie przetrwają konkurencji z prywatnymi przedsiębiorcami. Z kolei prywatne firmy nie boją się przegrania w przetargu, ale utraty części zysków, które dziś przy najtańszych formach pozbycia się odpadów są ogromne – stwierdza dr Marek Goleń.

Zgodnie z nowelą nawet firmy, które wygrają przetarg, nie będą mogły spocząć na laurach. Przedsiębiorca zostanie wyeliminowany z możliwości świadczenia usług, jeżeli np. nie będzie osiągać wskazanych przez ministra środowiska poziomów odzysku i recyklingu.

Nowe przepisy ograniczą nielegalny wywóz śmieci i zwiększą recykling

Maciej Kruś | radca prawny, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Głównym założeniem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest przesunięcie obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Ciężar zadań zostanie przeniesiony z właścicieli nieruchomości na gminę. Takie rozwiązanie należy uznać za trafne. Sądzę, że przyczyni się ono do wzrostu efektywności systemu gospodarowania odpadami i będzie zapobiegać szkodliwym zjawiskom nielegalnego wywozu odpadów. Po zmianach w prawie to gmina zamiast właściciela nieruchomości będzie zawierać umowę z wyłanianymi w drodze przetargu firmami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości będzie natomiast zobowiązany ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie nimi. Opłata ta będzie uzależniona od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki ustalanej w przeliczeniu na mieszkańca i będzie stanowić dochód gminy.