Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która porządkuje przepisy dotyczące przejazdów pojazdów nienormatywnych i wydawania pozwoleń na ich przejazdy po drogach. Obecnie przepisy te są zawarte w kilku aktach prawnych.

Zgodnie z projektem, pojazdem nienormatywnym jest pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski na osi są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych. Za taki pojazd uważany będzie również ten, którego wymiary lub rzeczywista masa wraz z ładunkiem przekracza normy - poinformowało CIR.

Według przyjętej przez rząd propozycji, po drogach publicznych będą mogły jeździć pojazdy "o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t". Wykaz dróg krajowych i wojewódzkich, po których będą mogły poruszać się pojazdy o nacisku do 10 ton oraz drogi krajowe, po których dozwolony będzie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi do 8 ton, ma określić w rozporządzeniu minister infrastruktury.

Projekt nowelizacji wprowadza siedem kategorii zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i określa organy upoważnione do ich wydawania. W zależności od kategorii, pozwolenia będą o obowiązywały do 14 dni w najkrótszym przypadku do 24 miesięcy w najdłuższym. Za udzielanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego będą pobierane opłaty - od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych.

"Za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu będą pobierane np. kary pieniężne: 1,5 tys. zł za brak zezwolenia w kategorii I i II, 6 tys. zł za brak zezwolenia w kategorii od III do VI. Kara 5 tys. zł będzie groziła za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawiadomienia zarządcy drogi, natomiast kara w wysokości 6 tys. zł będzie pobierana za przejazd takiego pojazdu przez most i wiadukt, na który zarządca drogi nie wyraził zgody. Od decyzji o wymierzeniu kary będzie przysługiwać odwołanie" - poinformowało CIR.

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Prawo o ruchu drogowym trafi do Sejmu.