Pacjent może dostać odszkodowanie za przeterminowany lek. Odpowiedzialności związanej ze źle wydanym lekiem może podlegać zarówno apteka, jak i sam farmaceuta, który dany lek wydał pacjentowi. Odpowiedzialność apteki opiera się na zasadzie ryzyka, tak jak odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez działania pracownika (farmaceuty).
W przypadku gdy pacjentowi został wydany np. lek przeterminowany, wycofany z obrotu lub w ogóle niedopuszczony do obrotu, ewentualnie lek inny lub o innej dawce niż zapisany na recepcie, apteka będzie ponosić w stosunku do pacjenta nieograniczoną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną pacjentowi w ten sposób szkodę, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
Odpowiedzialność może również ponosić sam farmaceuta, który wydał dany lek w aptece. Przy czym w przypadku farmaceuty odpowiedzialność ta może wystąpić zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i cywilnej oraz karnej. Podstawy odpowiedzialności zawodowej farmaceuty za tzw. błąd w sztuce aptekarskiej określone zostały w ustawie z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich. Sądy dyscyplinarne stwierdziwszy błąd w sztuce członka samorządu aptekarskiego (farmaceuty), uprawnione są do wymierzenia kary w postaci upomnienia, nagany, czasowego zawieszenia bądź pozbawienia możliwości wykonywania zawodu farmaceuty. Niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej, farmaceuta może oczywiście również podlegać odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną pacjentowi na zasadzie winy (odpowiedzialność deliktowa). W przypadku gdy farmaceuta jest zatrudniony w aptece na podstawie umowy o pracę, odpowiedzialność ta będzie ograniczona do wysokości trzykrotności wynagrodzenia farmaceuty określonego w umowie o pracę.