Nowa ustawa deregulacyjna umożliwi zamawiającym skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej ręki po przeprowadzeniu tylko przetargu nieograniczonego albo ograniczonego, zniesienie obowiązku publikowania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B oraz uregulowanie procedury tworzenia oddziałów firm przez obywateli polskich prowadzących przedsiębiorstwa za granicą.

– Analizujemy najbardziej uciążliwe zobowiązania i konsekwentnie je ograniczamy lub eliminujemy. Teraz proponujemy ograniczenie 50 obowiązków informacyjnych, co pozwoli zaoszczędzić gospodarce 3,88 mld zł oraz zniesienie 29 barier ograniczających przedsiębiorców – stwierdził wczoraj wicepremier Waldemar Pawlak na konferencji z dziennikarzami i przedstawicielami pracodawców, z którymi propozycje zredukowania konkretnych obciążeń ministerstwo na bieżąco konsultuje.

– W przyszłości powstanie ustawa deregulacyjna 3 i kolejne – dodał wicepremier Pawlak.

– Projekt nie tworzy nowych przepisów, a jedynie doprecyzowuje, zmienia lub usuwa normy, które budzą wątpliwości interpretacyjne lub są barierą w wykonywaniu działalności gospodarczej – tłumaczy wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak.

Jedno postępowanie

Istotne propozycje deregulacyjne dotyczą uproszczenia procedury w zamówieniach publicznych przy udzielaniu ich z wolnej ręki. Odbywają się one wówczas, gdy rynek nie wykazuje zainteresowania przetargami organizowanymi przez zamawiającego dla jakiegoś konkretnego dobra lub usługi.

Uproszczenie procedury polegałoby na tym, że zanim zostanie zastosowany tryb zamówienia z wolnej ręki, wystarczy przeprowadzić jedno postępowanie o charakterze konkurencyjnym, czyli przetarg nieograniczony lub ograniczony.

Wprowadzenia takich zmian domagają się organizatorzy przetargów, ponieważ obecnie stosowana procedura wymaga przeprowadzenia dwóch postępowań o charakterze konkurencyjnym, zanim można dokonać zamówienia z wolnej ręki. Natomiast w praktyce często na drugie wezwanie nie zgłaszają się kandydaci na wykonawców.

Natomiast usprawnienie postępowania zapewniłoby wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą zamawiający ma prawo żądać dokumentacji tylko od dwóch wykonawców, których oferty zdobyły najwyższe oceny. W ten sposób przedsiębiorcy, którzy mają niewielkie szanse na uzyskanie zamówienia, unikną zbędnych obciążeń.

Aby zapewnić prawidłowe prowadzenie postępowania odwoławczego, zaproponowano, że wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy powinien rozpoznawać skład trzyosobowy Krajowej Izby Odwoławczej.

Firmy zagraniczne

Ministerstwo Gospodarki proponuje zmienić w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przepisy regulujące działalność oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie i prowadzące działalność gospodarczą za granicą otrzymają możliwość tworzenia oddziałów w Polsce, co do tej pory skutecznie uniemożliwia im luka prawna istniejąca na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast takie oddziały mogą tworzyć w Polsce przedsiębiorcy niemające obywatelstwa polskiego, osoby prawne z siedzibą za granicą i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną mającą zdolność prawną z siedzibą za granicą. Takie nierówne traktowanie obywateli polskich i zagranicznych przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej jest sprzeczne z zasadą swobody przedsiębiorczości wyrażoną w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Swoboda przedsiębiorczości zakazuje ograniczeń w tworzeniu oddziałów, agencji i filii przez obywateli UE, którzy prowadzą działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim.

Zaproponowano zmianę organu, który wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału. Takie kompetencje otrzyma minister właściwy do spraw gospodarki.

Propozycje Ministerstwa Gospodarki

● Aby zamówić z wolnej ręki, wystarczy przeprowadzić jeden przetarg ograniczony albo nieograniczony.

● Zamawiający żąda dokumentacji tylko od dwóch wykonawców, których oferty zdobyły najwyższe oceny.

● Polski przedsiębiorca będący osobą fizyczną, mający firmę za granicą może w Polsce założyć oddział.