Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka będzie podobny do tych, które zdają osoby kandydujące na aplikacje prawnicze lub zdające zawodowe egzaminy adwokackie, radcowskie i notarialne. Przyszli syndycy nie będą już zdawać egzaminu ustnego ani otrzymywać punktów ujemnych za udzielenie nieprawidłowych odpowiedzi. Nowe przepisy ustawy o licencji syndyka, która obowiązują od 1 stycznie 2011 roku, mają zapewnić przejrzystość i równość reguł wszystkim zdającym.

Niższe progi

Nowelizacja obniżyła próg punktowy zdawalności testu. Dotychczas do otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu niezbędne było uzyskanie 160 punktów, czyli 80 proc. prawidłowych odpowiedzi. Teraz egzamin będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań oraz wykonaniu zadania problemowego. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe uzyskuje się jeden punkt, a wykonanie zadania problemowego będzie oceniane w skali od 0 do 30 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się uzyskanie co najmniej 75 punktów z części testowej egzaminu oraz co najmniej 20 punktów za wykonanie zadania problemowego.

Wykaz aktów prawnych

Podobnie jak przy innych pisemnych egzaminach zawodowych nowela wprowadziła obowiązek ogłaszania do publicznej wiadomości wykazu tytułów aktów prawnych. Dodatkowo kandydaci na licencję syndyka będą mieli podany wykaz zalecanej literatury, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin. Wykaz ten będzie ustalany przez ministra sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii komisji przeprowadzającej egzamin. Ponieważ egzamin na licencję syndyka odbywa się kilka razy w roku, a wykaz ma być ogłaszany przez ministra sprawiedliwości co do zasady raz w roku, wprowadzono możliwość dokonania przez ministra sprawiedliwości zmiany w ogłoszonym wykazie nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym kolejnym terminem egzaminu. Zmiany te dokonywane będą wyłącznie na wniosek komisji. Uzasadnieniem dokonania takich zmian będzie przede wszystkim zmiana stanu prawnego w zakresie przepisów objętych egzaminem, która zaistniała już po ogłoszeniu wykazu. Pierwsze wykazy tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy w roku 2011 minister sprawiedliwości ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej do 15 stycznia 2011 r.

Więcej dokumentów

Licencję syndyka może uzyskać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest zdolna, ze względu na stan zdrowia do wykonywania czynności syndyka. Jednak dotychczasowe przepisy wskazujące dokumenty i oświadczenia, jakie należy złożyć do wniosku o wydanie licencji syndyka, pomijały zaświadczenia uprawnionego lekarza i uprawnionego psychologa potwierdzające zdolność kandydata, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka. Nie wymieniały również oświadczenia osoby wnioskującej o wydanie licencji syndyka o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. W konsekwencji procedury rozpatrzenia wniosków znacznie się wydłużały. Nowelizacja rozwiązuje ten problem. Teraz do wniosku o wydanie licencji syndyka już na początku będzie trzeba dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia, jakie wnioskodawca winien przedstawić organowi prowadzącemu postępowanie.

Mało syndyków

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że do dwóch egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2008 roku oraz trzech w 2009 roku przystąpiło łącznie jedynie 336 osób. Spośród nich tylko 148 uzyskało wynik pozytywny, zaś licencję syndyka przyznano 125 osobom. Zgodnie z ustawą o licencji syndyka egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w ciągu roku. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym potwierdza zaświadczenie wystawione przez komisję. Licencję syndyka przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o licencję syndyka, złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu. Do wniosku, oprócz dokumentów potwierdzających spełnienie ustawowych wymogów trzeba dołączyć oświadczenie, że przeciwko wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także oryginał zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Zastępca komisji

Nowela wprowadziła funkcję zastępcy przewodniczącego komisji egzaminacyjnej składającej się z 7 osób wyróżniających się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu problematyki objętej egzaminem. Zastępca będzie upoważniony do wykonywania czynności przewodniczącego komisji podczas jego nieobecności. Zarówno przewodniczącego, jak i jego zastępcę wyznaczy minister sprawiedliwości spośród członków komisji.

PRZYKŁAD

Jakie informacje będzie można znaleźć na listach syndyków

Aby ułatwić komunikację z syndykami minister sprawiedliwości będzie publikował w Biuletynie Informacji Publicznej listy osób posiadających licencję syndyka, z wyłączeniem daty i miejsca urodzenia oraz numeru PESEL. Na listach znajdą się następujące dane: imiona i nazwiska syndyków, adresy korespondencyjne, numery i daty wydania licencji syndyka, a także informacje o zawieszeniu praw wynikających z licencji, a także dane osób uprawnionych do sprawowania funkcji w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o licencji syndyka (Dz.U. nr 239, poz. 1590).