Co do zasady, złożenie oferty w postaci elektronicznej jest skuteczne, o ile została ona opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W odniesieniu trybu do licytacji elektronicznej wymóg ten został zniesiony ustawą z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058). Natomiast oferty składane w toku aukcji elektronicznej nadal pod rygorem nieważności wymagają stosowania podpisu kwalifikowanego (art. 91c ust. 2 PZP) potocznie zwanego podpisem elektronicznym.
Reklama

Planowane zmiany

Jednakże planowane zmiany prawa zamówień publicznych pozwalają oczekiwać zniesienia wymogu stosowania przez wykonawców podpisu kwalifikowanego również w procedurze aukcji elektronicznej. Urząd Zamówień Publicznych (UZP) stosowny projekt zmian w tym zakresie przekazał do uzgodnień międzyresortowych 5 października 2010 r. (treść projektu założeń do zmian w ustawie PZP dostępna jest na stronach internetowych UZP pod adresem: www.uzp.gov.pl).

Definicja podpisu

Pojęcie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu definiuje ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. nr 130, poz. 1450 z późn. Zm.). Podpis kwalifikowany jest podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wydanego przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, podmiot wpisany do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki (art. 3 pkt 15 ustawy o podpisie).
Wątpliwości budzić może na gruncie obowiązujących przepisów prawa dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej wykonawców, którzy stosują podpisy nie odpowiadające wymogom stawianym przez polską ustawę o podpisie. W art. 4 ustawy o podpisie elektronicznym wskazany został katalog okoliczności, w których następuje zrównanie pod względem prawnym certyfikatu wydanego przez podmiot niemający siedziby ani nie świadczący usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z certyfikatem wydanym przez krajowe centrum certyfikacji. Przepis wskazuje na zrównanie certyfikatów, jeżeli taki podmiot: (1) został wpisany do polskiego rejestru podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne lub (2) spełnia wymagania ustawy i uzyskał akredytację w państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub (3) ma siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej, spełnia wymogi ustawy i udzielił gwarancji za certyfikat, lub (4) został uznany w drodze umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Wspólnotą Europejską a państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi albo jeżeli certyfikat został uznany za kwalifikowany w drodze (5) umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Wspólnotą Europejską a państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi, lub (6) umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zagrożenie dla konkurencji

Weryfikacja spełnienia większości z tych przesłanek jest problemem samym w sobie. Zagrożeniem dla konkurencji w zamówieniach publicznych, w szczególności zamówieniach elektronicznych, wydaje się być jednak sytuacja, gdy wykonawca posługuje się podpisem dla którego certyfikat lub podmiot wydający certyfikat nie wypełnia żadnej z wyżej wskazanych okoliczności. Wówczas uzyskanie zamówienia w drodze aukcji elektronicznej przez takiego wykonawcę należałoby uznać za niedopuszczalne.
Krokiem w kierunku wyeliminowania tego problemu są projektowane zmiany ustawy o podpisie elektronicznym (projekt ustawy o podpisach elektronicznych jest dostępny na stronie Ministerstwa Gospodarki pod adresem: http: //bip.mg.gov.pl)
Proponowane zmiany zakładają zrównanie pod względem prawnym certyfikatów kwalifikowanych wydawanych przez podmioty świadczące usługi certyfikacyjne z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z certyfikatami kwalifikowanymi wydawanymi przez krajowe centra certyfikacji. Dodatkowe wymogi dla certyfikatów określone natomiast zostały jedynie w odniesieniu do tych wydawanych przez podmioty mające siedzibę w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zmiany powinny w sposób systemowy wpłynąć na zwiększenie popularności trybów elektronicznych w udzielaniu zamówień publicznych.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)