Zgodnie z art. 313 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego (p.u.n.) sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Oznacza to, że do oceny konsekwencji sprzedaży powinny mieć zastosowanie postanowienia kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), chyba że p.u.n. zawiera regulacje o charakterze szczególnym do k.p.c. Z taką sytuacją (tj. istnienia dwóch odrębnych regulacji) mamy do czynienia przy sprzedaży przedsiębiorstwa.