Możliwe jest udostępnienie danych osobowych z centralnej ewidencji pojazdów w drodze teletransmisji wnioskującemu o to podmiotowi zewnętrznemu, jeżeli posiada on urządzenia umożliwiające m.in. odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie informacje uzyskał.
PROBLEM: Czy minister spraw wewnętrznych i administracji jako administrator danych osobowych może udostępnić w drodze teletransmisji dane osobowe z centralnej ewidencji pojazdów podmiotom zewnętrznym?
GIODO INFORMUJE: Zgodnie z art. 80a ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, tworzy się centralną ewidencję pojazdów, którą prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej w systemie informatycznym, będący administratorem zgromadzonych w niej danych i informacji.
Za każdym razem – w odniesieniu do podmiotów zainteresowanych uzyskaniem określonych danych lub informacji zawartych w centralnej ewidencji pojazdów, o których mowa w art. 80c ust. 1 i 4 prawa o ruchu drogowym – o udostępnieniu wnioskowanych danych czy informacji decyduje administrator danych, na ich pisemny, uzasadniony wniosek (art. 80c ust. 7 tej ustawy). Minister właściwy do spraw administracji publicznej może jednakże – w drodze decyzji administracyjnej – wyrazić zgodę na udostępnienie w drodze teletransmisji danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji podmiotom określonym w art. 80c ust. 1 albo ich jednostkom organizacyjnym, wśród których są np. straże gminne (miejskie), o ile spełnią one wymagania wskazane w punktach 1–3 art. 80c ust. 7 prawa o ruchu drogowym, nie muszą one składać w tej sprawie pisemnego wniosku. Podmioty wnioskujące muszą mianowicie posiadać urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane lub informacje uzyskał, muszą posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych lub informacji niezgodnie z celem ich uzyskania, a ponadto udostępnienie danych w drodze teletransmisji musi być uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności. Również te same wymogi muszą zostać spełnione w przypadku wymagań nałożnych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.