Przedsiębiorcy są odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku na terenie przystanków komunikacyjnych. Nadzór nad realizacją tego obowiązku sprawują właściwi wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast.
PROBLEM
Do kogo należy obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie przystanków komunikacyjnych? Kto i w jaki sposób powinien nakładać i egzekwować ten obowiązek?
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY INFORMUJE
Obowiązek sprzątania przystanków komunikacyjnych, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), należy do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej (przewoźników). Nadzór nad realizacją tego obowiązku sprawuje z kolei wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 5 ust. 6). Organ ten jest uprawniony, w przypadku stwierdzenia jego niewykonania, do wydania decyzji nakazującej wykonanie tego obowiązku. W myśl art. 5 ust. 9 wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). W praktyce jednak obowiązek nałożony na przedsiębiorców, szczególnie w sytuacji, gdy z jednego przystanku korzysta kilku przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe, nie jest realizowany. Odnosząc się do kwestii posiadania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informacji dotyczących przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej, należy wskazać, iż zgodnie z art. 18 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 z późn. zm.) do organu tego, w zależności od zasięgu przewozów regularnych, należy wydanie zezwolenia na ich wykonywanie. Równocześnie art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy stanowi o konieczności dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w transporcie drogowym schematu połączeń komunikacyjnych z przystankami i potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z nich. Oznacza to, że organ wydający zezwolenia posiada informacje dotyczące przedsiębiorców świadczących przedmiotowe usługi na obszarze swojej właściwości (na podstawie interpelacji nr 10117).