Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego nie mają uprawnień do ustanawiania zwolnień z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z ruchem drogowym.
PROBLEM
Czy sytuacje spowodowane wyłącznie siłą wyższą, takie jak oderwania się od obiektu budowlanego sopli lub gzymsu, powinno się uznawać za zajęcie pasa drogowego?