STAN FAKTYCZNY

Spółka Akcyjna PLK wystąpiła do dyrektora wydziału środowiska i rolnictwa urzędu miejskiego z podaniem o pozwolenie na wycięcie drzew i krzewów kolidujących z modernizacją linii kolejowej. Do wniosku dołączona została decyzja wydana z upoważnienia wojewody przez dyrektora wydziału rozwoju ustalającą dla spółki lokalizację inwestycji celu publicznego.

Dyrektor wydziału środowiska i rolnictwa urzędu miejskiego zezwolił spółce na wycięcie drzew i krzewów. Jednocześnie ustalił w decyzji opłatę w wysokości 1 277 148,77 zł. Decyzja ta została przez spółkę zaskarżona do samorządowego kolegium odwoławczego. SKO uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Z UZASADNIENIA

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów powinno obejmować tylko te drzewa i krzewy, które wymagają likwidacji ze względu na planowaną inwestycję.

Ubieganie się o takie zezwolenie jest możliwe dopiero na odpowiednio zaawansowanym etapie prawnych przygotowań do zamierzonej inwestycji. Tylko wtedy strona może się skutecznie domagać wydania tego zezwolenia. O tym zaś można przesądzić dopiero na podstawie pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, w którym wskazuje się drzewa i krzewy przeznaczone do wycięcia.

Akta rozpatrywanej sprawy nie zwierają tego dokumentu. To z kolei uniemożliwia ustalenie, czy konieczne jest usunięcie drzew i krzewów. Organ orzekający w sprawie tego pozwolenia dopiero wówczas będzie dysponował materiałem dowodowym wskazującym na rzeczywisty, konkretny rozmiar zamierzonej inwestycji oraz na drzewa i krzewy przeznaczone do likwidacji i w tym aspekcie będzie mógł ocenić racjonalność zamierzonych działań. Przedwczesne wydanie takiego pozwolenia może doprowadzić do wycięcia drzew i krzewów, które w ogóle nie kolidowałyby z zamierzoną inwestycją.

Odnosząc się do żądania wydania pozwolenia na nieodpłatne usunięcie drzew i krzewów, należy stwierdzić, iż nie pobiera się tych opłat w sytuacji przebudowy dróg publicznych i linii kolejowych. Nie ulega zatem wątpliwości, że w postępowaniu tym należy ustalić, czy w konkretnym przypadku występuje linia kolejowa, oraz czy usunięcie konkretnych drzew lub krzewów jest związane z jej przebudową.

Kwalifikacji robót budowlanych, jako budowy czy przebudowy, dokonuje więc organ właściwy, tj. organ administracji architektoniczno-budowlanej, w decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ ochrony środowiska jest związany tą kwalifikacją. Oznacza to, że jeśli strona uzyska pozwolenie na przebudowę linii kolejowej, organ ochrony środowiska, wydając pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów, nie będzie mógł naliczyć opłaty za ich usunięcie.

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 26 kwietnia 2009 r., SKO 4131/3/09, Legalis