Pomieszczenia dla komisji

Obsługę administracyjną i warunki techniczno-materialne pracy obwodowej komisji wyborczej oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów na obszarze gminy zapewnia wójt jako zadanie zlecone gminie. Równocześnie jednostki organizacyjne sprawujące trwały zarząd nieruchomości państwowych i komunalnych są obowiązane udostępnić bezpłatnie pomieszczenia wskazane przez marszałka województwa (bądź wojewodę), starostę i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z przeznaczeniem na siedziby okręgowych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych. Na siedziby komisji wyborczych można również wyznaczać pomieszczenia innych podmiotów po uprzednim porozumieniu z zarządzającymi tymi pomieszczeniami.

Kalendarz wyborczy

Upływ wybranych czynności wyborczych:

● do 16 maja 2010 r. – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

● do 28 maja 2010 r. – zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych,

● do 6 czerwca 2010 r. – powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych oraz sporządzenie spisów wyborców przez gminy,

● do 10 czerwca 2010 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,

● 18 czerwca 2010 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej,

● 20 czerwca 2010 r. – głosowanie w godz. 6.00–20.00.

Podstawa prawna

Art. 9–30 ustawy z 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. nr 47, poz. 544 z późn. zm.).