Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm.) jest podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarowanie odpadami, który określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Istotnym narzędziem dla ułatwienia praktycznej realizacji zasad gospodarki odpadami – są plany gospodarki odpadami, przyjmowane na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Dokumenty te pozwalają przestrzegać właściwej hierarchii postępowania z odpadami oraz stworzyć i utrzymać w kraju zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Plan gospodarki odpadami stwarza możliwość uzyskania ogólnego poglądu na gospodarkę odpadami na danym terenie (ilość powstających i przetwarzanych odpadów, rodzaj i ilość instalacji itd.), zidentyfikowania najważniejszych problemów gospodarki odpadami i rozwiązywania ich w sposób systematyczny.

Zatem plany gospodarki odpadami są narzędziem dla monitorowania sytuacji w zakresie tworzenia zintegrowanej sieci zakładów do zagospodarowania odpadów komunalnych. Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (M.P. z 2006 r. nr 90, poz. 946) zobowiązuje do umieszczenia w wojewódzkich planach gospodarki odpadami szczegółowych wykazów instalacji (zakładów) zagospodarowania odpadów oraz map ilustrujących przestrzenne rozmieszczenie tych instalacji (zakładów) według stanu na 31 grudnia 2006 r. Wykazy powinny obejmować co najmniej rodzaj instalacji, nazwę, adres, zdolności przerobowe, a dla składowisk odpadów – pozostającą do wykorzystania pojemność składowiska i przewidywaną masę odpadów do przyjęcia do czasu zamknięcia składowiska.

Ponadto, zgodnie z krajowym planem gospodarki odpadami, w zaktualizowanych planach wojewódzkich określone zostały regiony gospodarki odpadami komunalnymi, które będą obsługiwane przez regionalne zakłady zagospodarowania odpadów w porozumieniu z samorządem lokalnym. Funkcjonujący w ramach wyodrębnionego obszaru zakład zagospodarowania odpadów powinien zapewnić dla tego obszaru następujący zakres usług:

● mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni,

● składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,

● kompostowanie odpadów zielonych,

● sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

● demontaż odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

● przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

Przy opracowywaniu planów wojewódzkich przeprowadzane były szczegółowe analizy liczby niezbędnych instalacji do właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych w skali województwa (na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 7850).

PODSTAWA PRAWNA

● Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm.).