STAN FAKTYCZNY

Rada miejska na mocy swojej uchwały przekształciła samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. W wyniku tego przekształcenia nastąpiło ograniczenie działalności przychodni. Zdaniem wojewody przedmiotowa uchwała została podjęta z naruszeniem z art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.), zgodnie z którym uchwały w sprawie przekształcenia zakładu, jeżeli w wyniku przekształcenia zakładu ma nastąpić likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności zakładu i udzielanych świadczeń zdrowotnych, powinny określać: sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości oraz termin zakończenia działalności.

Z UZASADNIENIA

W ocenie wojewody, rada miejska, podejmując przedmiotową uchwałę, naruszyła przepis, gdyż zapisy, które powinny znaleźć się w treści uchwały, umieściła w jej uzasadnieniu. Tymczasem zadaniem uzasadnienia jest wyjaśnienie, czy wytłumaczenie celu, w jakim uchwała została podjęta i przedstawienie argumentów do zastosowania takich, a nie innych rozwiązań. Rada miejska z uzasadnienia uczyniła załącznik do uchwały, w sytuacji gdy uzasadnienie nie może stanowić integralnej części uchwały.

Ponadto zgodnie z par. 29 ust. 2 (w związku z par. 143) załącznika do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. nr 100, poz. 908) w załącznikach zawiera się w szczególności wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy o charakterze specjalistycznym. Wolą ustawodwacy jest więc, aby w załącznikach zawierać tylko szczególne formy aktu prawnego, którego nie można usystematyzować przy wykorzystaniu zdefiniowanych jednostek redakcyjnych. W omawianym przypadku przepis prawa wyraźnie wskazuje, jakie zapisy powinny znaleźć się w treści tego typu uchwały – nie ma więc konieczności umieszczania ich w załączniku, a tym bardziej w uzasadnieniu. W uzasadnieniu powinno się wykazać, dlaczego zastosowano takie, a nie inne rozwiązanie. Z powyższych względów należy uznać, iż wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego stało się konieczne.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego NR PNK. I – 0911/345/2009