Jak skutecznie zawiadomić stronę postępowania o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?
Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy drogowej, wojewoda (w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich) albo starosta (w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych) doręczają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamiają o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej. Ponadto wysyłają zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Na podstawie specustawy doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
Przewidziano następujące sposoby zawiadamiania określonych kategorii podmiotów uczestniczących w postępowaniu o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji: wnioskodawcy doręczana jest decyzja, pozostałe strony zawiadamia się obwieszczeniem a w przypadku właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości dodatkowo wysyłane jest zawiadomienie o wydaniu decyzji.
Nie budzi wątpliwości sposób zawiadomienia wnioskodawcy poprzez doręczenie mu samej decyzji, jak i pozostałych stron w drodze obwieszczenia. Termin do zaskarżenia decyzji organu I instancji (czyli starosty lub wojewody w zależności od kategorii drogi, która ma być zrealizowana na podstawie decyzji) w przypadku wnioskodawcy liczony będzie od dnia doręczenia decyzji. W przypadku zawiadomienia dokonywanego w drodze obwieszczenia, doręczenie, zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (w związku z art. 11c specustawy), skuteczne będzie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia. W konsekwencji termin do wniesienia odwołania upływa po 14 dniach od skutecznego doręczenia (czyli maksymalnie 28 dni po dacie obwieszczenia).
Powołany przepis specustawy nakłada na organ obowiązek zamieszczenia obwieszczeń w kilku miejscach, tzn. w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej. W konsekwencji powstaje wątpliwość, od kiedy należy liczyć termin na wniesienie odwołania, skoro wysoce prawdopodobne jest, że obwieszczenia nie ukażą się w tym samym terminie.
Ponadto specustawa przewiduje instytucję zawiadomienia właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją, bez jednoczesnego doręczenia samej decyzji. Charakter prawny zawiadomienia może budzić wątpliwości. Brzmienie przepisu sugeruje, że zawiadomienie o wydaniu decyzji jest dodatkowym, poza obwieszczeniem, sposobem zawiadomienia właścicieli i użytkowników wieczystych (ponadto, zawiadamia się). W związku z tym dyskusyjne jest, czy termin do wniesienia odwołania od decyzji przez właścicieli nieruchomości biegnie od dnia otrzymania tego zawiadomienia, czy stosuje się wobec nich ogólny termin zaskarżenia uzależniony od daty obwieszczenia, o którym mowa wyżej. Kwestia zawiadomienia ma istotne znaczenie również dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją, którzy chcieliby uzyskać podwyższenie wysokości odszkodowania z tytułu utraconych nieruchomości.
PODSTAWA PRAWNA
● Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 ze zm.).