TEZA: Organy administracji w sprawie o wymeldowanie obowiązane są do ustalenia, czy występują okoliczności faktycznego opuszczenia lokalu, czy jest ono dobrowolne i trwałe a także jaki jest zamiar osoby, która ma być wymeldowana.
STAN FAKTYCZNY
Małżonkowie wystąpili o wymeldowanie męża córki z pobytu czasowego w ich lokalu. W uzasadnieniu podali, że nie zamieszkuje on w nim, gdyż mieszka i pracuje w innym kraju. W trakcie prowadzonego postępowania małżeństwo wymieniło zamki w drzwiach wejściowych. W konsekwencji sprawa trafiła również do sądu rejonowego, który wyrokiem przywrócił posiadanie lokalu i nakazał wydanie kluczy mężowi córki. Wobec braku porozumienia stron sprawa została skierowana do komornika sądowego. Dodatkowo do urzędu trafił wniosek o zawieszenie postępowania meldunkowego do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. Wniosek ten nie został rozpoznany przez organ I instancji. Decyzją wydaną z upoważnienia prezydenta miasta organ orzekł o wymeldowaniu skarżącego z pobytu czasowego. W uzasadnieniu organ stwierdził, że z zebranego materiału dowodowego wynika, iż została spełniona przesłanka opuszczenia lokalu w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.), z uwagi na skoncentrowanie życia osobistego i rodzinnego poza granicami Polski. Rozstrzygnięcie to utrzymał wojewoda. Sprawa ostatecznie trafiła do sądu administracyjnego.