Na podstawie ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z 1998 roku rada ministrów przygotowała obwieszczenie w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład poszczególnych województw. Obowiązek dokonania aktualizacji wykazu gmin i powiatów spoczywa na premierze. Powinien on zostać zrealizowany w przypadku dokonania zmian granic, nazw i siedzib władz lub utworzenia albo zniesienia poszczególnych jednostek samorządowych.

Konieczne zmiany

Przygotowane przez rząd obwieszczenie uwzględnia zmiany w podziale terytorialnym państwa wprowadzone w latach 2001 – 2009. Aż od 2001 roku lista samorządców nie była bowiem aktualizowana. Dokument zastąpi jednocześnie obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 22 czerwca 2001 roku.

Zgodnie z przygotowanym obwieszczeniem aktualny stan zasadniczego podziału terytorialnego kraju w Polsce obejmuje 2479 gmin, 379 powiatów – w tym 65 miast na prawach powiatu i 16 województw. W obwieszczeniu zostały one uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

Gminy o statusie miasta zostały wymienione w porządku alfabetycznym przed pozostałymi gminami wchodzącymi w skład określonego powiatu. Pod koniec sektorów tabeli dotyczących każdego z 16 województw wypunktowano miasta na prawach powiatu.

Skutki dla gmin

Zmiany w granicach gminy i miast nakładają pewne obowiązki na nowe władze lokalne. W pierwszej kolejności powinny one zapewnić nowym mieszkańcom wymianę dokumentów, w tym przede wszystkim dowodów osobistych i praw jazdy. Konieczna jest także pomoc w odpowiedniej rejestracji podmiotów gospodarczych, zmian w zakresie ewidencji gminnych podatków czy opłat. Dodatkowo zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym na nowo wcielonych terenach władze gminy muszą zapewnić zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, ochrony zdrowia czy lokalnego transportu zbiorowego. Wiąże się to z zabezpieczeniem środków finansowych w gminnych budżetach.

Podstawa prawna

Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. nr 96, poz. 603 z późn. zm.).