Jednostki samorządu terytorialnego z Polski wschodniej, które zamierzają stworzyć sieć współpracy centrów obsługi inwestora, klastry oraz realizować politykę rozwoju regionalnego, mogą liczyć na wsparcie finansowe takich projektów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działania I.4 Promocja i Współpraca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, udziela pomocy finansowej:
● jednostkom samorządu terytorialnego;
● podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;
● jednostkom naukowym,
● podmiotom działającym na rzecz innowacyjności.
Pomoc finansowa, o której mowa, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przekazywanego na podstawie specjalnie w tym celu podpisanej umowy. Zasady udzielania dofinansowania określone zostały w rozporządzeniu ministra rozwoju regionalnego z 1 kwietnia 2009 r. (Dz.U. nr 61, poz. 503). Wsparcie, o którym mowa w rozporządzeniu, udzielane jest w większości projektów w trybie konkursu, a jedynie projekty związane z promocją Polski wschodniej otrzymywać będą dofinansowanie jako wskazywane projekty indywidualne, tj. jako te o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego.

Rozwój gospodarczy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość (PARP) może udzielić wsparcia na promocję gospodarczą Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, tj. centrom obsługi inwestora, które m.in. posiadają niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny do realizacji projektu objętego wsparciem oraz dysponuje personelem posiadającym doświadczenie w prowadzeniu kampanii promocyjnych, badaniach marketingowych oraz pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych.
Aby otrzymać wsparcie z PARP, konieczne jest złożenie wniosku w tej sprawie. Centrum obsługi inwestora, które otrzyma wsparcie finansowe, o którym mowa, musi zobowiązać się m.in. do zwrotu do Agencji, w terminie sześciu miesięcy, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu, kwoty stanowiącej różnicę między otrzymaną kwotą wsparcia na promocję gospodarczą a sumą pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom uczestniczącym w realizacji projektu oraz kwoty wsparcia przekazanej pozostałym podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu.
Wsparcie na promocję gospodarczą Polski wschodniej może być udzielone z przeznaczeniem na:
● przeprowadzanie badań rynkowych lub marketingowych, analiz, ekspertyz ukierunkowanych na pozyskanie inwestorów zagranicznych oraz wyłonienie potencjalnych rynków eksportowych dla przedsiębiorców z Polski wschodniej;
● identyfikację potencjału inwestycyjnego i eksportowego Polski wschodniej;
● prowadzenie kampanii promocji gospodarczej w mediach krajowych i zagranicznych;
● opracowanie, wykonanie i dystrybucję materiałów informacyjnych, promocyjnych oraz publikacji;
● projektowanie, tworzenie i obsługę baz danych, portali, wortali, serwisów i stron internetowych ukierunkowanych na promocję gospodarczą Polski wschodniej;
● organizację i obsługę imprez targowo-wystawienniczych, konferencyjno-kongresowych, forów ekonomicznych, misji branżowych i wizyt studyjnych.
Wielkość wsparcia na promocję gospodarczą Polski wschodniej może wynosić do 100 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.Sieć współpracy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości może udzielić również wsparcia na stworzenie sieci współpracy istniejących centrów obsługi inwestora, obejmującej co najmniej po jednym centrum obsługi inwestora z każdego województwa Polski wschodniej. Koordynatorem takiego przedsięwzięcia może być jedno z tych centrów. Wsparcie na stworzenie sieci współpracy może być udzielone z przeznaczeniem na:
● tworzenie i obsługę wspólnych baz danych, portali, wortali, serwisów i stron internetowych dotyczących oferty sieci współpracy centrów obsługi inwestora;
● pozyskiwanie danych i przygotowywanie wspólnych ofert inwestycyjnych;
● opracowanie, wykonanie i dystrybucję wspólnych katalogów zawierających oferty inwestycyjne wszystkich uczestników sieci współpracy centrów obsługi inwestora;
● organizację spotkań, w szczególności grup roboczych odpowiedzialnych za tworzenie ponadregionalnej sieci centrów obsługi inwestora, seminariów, konferencji dotyczących prezentacji oferty, wzrostu innowacyjności świadczonych usług, wymiany doświadczeń w zakresie obsługi inwestora.
Wielkość wsparcia z PARP na stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora może wynosić do 90 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na stworzenie sieci współpracy w ramach projektu wynosi 2 mln zł.

Rozwój klastrów

Na odpowiednie wsparcie finansowe może liczyć także projekt polegający na tworzeniu i rozwoju klastru realizowany przez centrum obsługi inwestora lub jednostkę naukową, o ile podmioty te prowadzą działalność na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego i innowacyjności. Projekt polegający na wsparciu tworzenia i rozwój klastra może być udzielone, jeśli projekt ten obejmie łącznie co najmniej pięciu przedsiębiorców, co najmniej jedną jednostkę naukową, jeden podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, mających siedzibę, na terenie co najmniej dwóch województw Polski wschodniej. Wielkość wsparcia, o którym mowa, wynosi do 90 proc. wydatków kwalifikowanych, a minimalna wartość tych wydatków to 2 mln zł. Dofinansowanie może dotyczyć m.in. takich działań, jak:
● organizacja i funkcjonowanie biura klastra,
● opracowywanie dokumentów operacyjnych klastra, w tym strategii rozwoju, strategii marketingowych, zasad współpracy i komunikacji wewnętrznej klastra,
● projektowanie, tworzenie i obsługa baz danych, portali, wortali, serwisów i stron internetowych na potrzeby rozwoju klastra, promujących rozwój klasteringu;
● organizacja zagranicznych misji branżowych,
● podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności klastra przez zakup licencji, wyników badań, analiz, ekspertyz, technologii, know-how, patentów i nieopatentowanej wiedzy technicznej.Polityka rozwoju

Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości może udzielić wsparcia na tworzenie polityki rozwoju regionalnego co najmniej dwóm jednostkom samorządu terytorialnego z minimum dwóch województw Polski wschodniej, działającym wspólnie, z których każda posiada potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny niezbędny do realizacji projektu.
Wsparcie na tworzenie polityki rozwoju regionalnego może być udzielone na realizację działań związanych np. z prowadzeniem badań analitycznych, przygotowywaniem analiz, ekspertyz dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, potencjału turystycznego i kulturowego Polski wschodniej oraz organizacją spotkań, seminariów, konferencji na temat rozwoju Polski wschodniej, identyfikacji i wykorzystania głównych szans rozwojowych oraz wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski wschodniej. Wielkość wsparcia w przypadku polityki rozwoju również może wynosić do 90 proc. kwalifikowanych wydatków, a minimalna wartość tych wydatków wynosi 200 tys. zł.

Centra i klastry

Centrum obsługi inwestora to podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, którego głównym celem działalności jest pozyskiwanie inwestorów i zapewnienie im kompleksowych usług związanych z uruchomieniem inwestycji.
Klastr to przestrzenna i sektorowa koncentracja podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotów działających na rzecz innowacyjności, jednostek naukowych oraz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiadujących województw Polski wschodniej, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych siecią współpracy.
PODSTAWA PRAWNA
● Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 1 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski wschodniej, stworzenia sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenia i rozwoju klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007–2013 (Dz.U. nr 61, poz. 503).