Do wyłonienia podmiotu świadczącego usługi grupowego ubezpieczenia na życie bądź umowy następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku pracowników gminy niezbędne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury zamówień publicznych mającej na celu wyłonienie najlepszej oferty firmy ubezpieczeniowej.
Reklama
Zdaniem prawników Urzędu Zamówień Publicznych w przypadku grupowych umów ubezpieczenia na życie zawieranych przez pracodawcę zobowiązanego do stosowania prawa zamówień publicznych, trzeba stosować procedurę przetargu publicznego (opina nr UZP/DP/O-RJE/245379/3329/09). Dotyczy to m.in. szkół, szpital i samorządów. Przetarg powinien zostać przeprowadzony, jeśli kwota składek za takie ubezpieczenie przekroczy 14 tys. euro netto, tj. około 54 000 zł netto. Należy pamiętać, że podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Ustalenie wartości zamówienia dokonuje się zaś nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
Tak zwany wspólny słownik zamówień zalicza zamówienia obejmujące pracownicze ubezpieczenie grupowe do usług. Podobnie jak ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków czy dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. Usługa ta jest świadczona przez zakład ubezpieczeń na rzecz pracowników zamawiającego. Składkę na ubezpieczenie płacą pracownicy. Jednak stroną umowy ubezpieczenia jest pracodawca. To on przekazuje składkę na wskazane przez zakład ubezpieczeń konto i to na nim, jako stronie umowy, ciążą wynikające z umowy i przepisów prawa zobowiązania płatnicze.
Zamawiający sam przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia albo powierza je własnej jednostce organizacyjnej albo osobie trzeciej. Działają oni wówczas jako jego pełnomocnicy. Natomiast za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego, który powołuje również komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zamówienie, o którym mowa, może być udzielone w każdej formie przewidzianej przez prawo zamówień publicznych. Jednak do najczęściej stosowanych trybów w przypadku umów ubezpieczenia należeć będzie tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia lub zapytania o cenę.
W przypadku gdy kwota ubezpieczenia nie przekroczy progu 14 000 euro, dana jednostka będzie uprawniona do zakupu usług zgodnie z wewnętrznymi procedurami gospodarki finansowej, a w szczególności regulaminem zakupu usług, dostaw i robót budowlanych. W takiej sytuacji z punktu widzenia prawa, pracodawca jest zamawiającym, a zakład ubezpieczeń wykonawcą.
PODSTAWA PRAWNA
● Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).