Kwestie te reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. Zgodnie z rozporządzeniem, do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się wpis obejmujący w szczególności:

wynagrodzenia, wydatki i opłaty Urzędu Zamówień Publicznych związane z organizacją i obsługą postępowań odwoławczych, archiwizacją dokumentów oraz szkoleniami członków Krajowej Izby Odwoławczej, przygotowującymi do należytego rozpoznawania odwołań,

● wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy,

● koszty przeprowadzenia innych dowodów w postępowaniu odwoławczym.

Do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się również uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego, a w określonych okolicznościach, o których mowa w przepisach rozporządzenia, koszty uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego oraz wniósł sprzeciw, w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy, obejmujące w szczególności:

● koszty związane z dojazdem na wyznaczoną rozprawę lub rozprawy (posiedzenie lub posiedzenia) Izby,

● wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie wyższe niż kwota 3600 zł.

Podstawa prawna

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. nr 41, poz. 238).