Czytelnik jest przedsiębiorcą. Zamierza skierować odwołanie dotyczące zamówień publicznych do Krajowej Izby Odwoławczej. Co zalicza się do kosztów postępowania odwoławczego?
Kwestie te reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania. Zgodnie z rozporządzeniem, do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się wpis obejmujący w szczególności:
wynagrodzenia, wydatki i opłaty Urzędu Zamówień Publicznych związane z organizacją i obsługą postępowań odwoławczych, archiwizacją dokumentów oraz szkoleniami członków Krajowej Izby Odwoławczej, przygotowującymi do należytego rozpoznawania odwołań,
● wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych przez biegłych i tłumaczy,
● koszty przeprowadzenia innych dowodów w postępowaniu odwoławczym.
Do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się również uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego, a w określonych okolicznościach, o których mowa w przepisach rozporządzenia, koszty uczestnika postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego oraz wniósł sprzeciw, w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy, obejmujące w szczególności:
● koszty związane z dojazdem na wyznaczoną rozprawę lub rozprawy (posiedzenie lub posiedzenia) Izby,
● wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie wyższe niż kwota 3600 zł.
Podstawa prawna
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. nr 41, poz. 238).