Gmina prowadzi ewidencję prac społecznie użytecznych wykonywanych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku i ustala wysokość przysługujących im świadczeń, uwzględniając rodzaj i efekty wykonywanej pracy. Świadczenia przysługujące bezrobotnym bez prawa do zasiłku są wypłacane przez gminę, w której są organizowane prace społecznie użyteczne, w okresach miesięcznych z dołu. Na wniosek gminy starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy, do wysokości określonej w porozumieniu, kwotę wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku w poprzednim miesiącu świadczeń. Do wniosku gmina dołącza kopię listy bezrobotnych, którym za wykonywanie prac społecznie użytecznych, zgodnie z porozumieniem, wypłacono świadczenie z podaniem jego wysokości.

Treść porozumienia

Porozumienie między starostą a gminą dotyczące prac społecznie użytecznych określa w szczególności:

● liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy zostaną skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych,

● liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem oraz miesięcznie przez jednego bezrobotnego,

● rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów, w których będą one organizowane,

● okresy wykonywania prac społecznie użytecznych,

● obowiązek informowania starosty i kierownika powiatowego urzędu pracy o nieobecności lub odmowie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnego,

● wysokość i terminy refundowania przez starostę z Funduszu Pracy wypłaconych bezrobotnym świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

● postanowienia o zapewnieniu bezrobotnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Podstawa prawna

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. nr 5, poz. 25).

Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2005 r. nr 210, poz. 1745).