W obrocie gospodarczym coraz częściej pojawiają się firmy rodzinne. Przeważnie prowadzone są jednoosobowo przez przedsiębiorcę zarejestrowanego w gminnej ewidencji albo w formie spółki cywilnej, w której działalności uczestniczą rodzice oraz dzieci.

Zanim przyjdzie komornik

Warto zawczasu przedsięwziąć działania, które pomogą uchronić majątek rodziny w razie bankructwa. W firmie jednoosobowej przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za jej długi. W podobnej sytuacji jest wówczas, gdy działalność prowadzi w formie spółki cywilnej. Każdy ze wspólników ma bowiem status jednoosobowego przedsiębiorcy i za zobowiązania odpowiada majątkiem osobistym.

W obu tych sytuacjach oznacza to, że gdy na zaspokojenie wierzycieli nie wystarczy środków ze spieniężonego majątku przedsiębiorstwa, to prowadzona będzie egzekucja komornicza z majątku właściciela, a w wielu przypadkach nawet sięga się po udział przedsiębiorcy w majątku wspólnym małżonków.

– Aby uniknąć egzekucji zadłużenia firmy z majątku wspólnego obojga małżonków, najczęściej zawierają oni intercyzę jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jest to umowa małżeńska, która wyłącza istnienie między małżonkami wspólności majątkowej. Nie dorabiają się więc wspólnie i nie tworzą majątku wspólnego, ale każdy z nich dorabia się na własny rachunek i posiada wyłącznie majątek osobisty – wyjaśnia Agnieszka Durlik-Khouri z Krajowej Izby Gospodarczej

We wniosku o wpis do ewidencji przedsiębiorca musi zamieścić informację o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Następnie zostaje ona wpisana do ewidencji, podobnie jak informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych.

Aby ochronić majątek rodziny przed wierzycielami i uniknąć prowadzenia egzekucji zadłużenia firmy z majątku wspólnego małżonków, przedsiębiorca powinien kontrahentów jeszcze przed zawarciem umowy uprzedzić o tym, jaka jest jego sytuacja majątkowa i jakie ewentualnie małżeńskie umowy majątkowe zawierał.

W małych firmach najczęściej jeden z małżonków występuje w charakterze przedsiębiorcy i dopełnia wszystkich formalności z tym związanych. Firma jest wówczas zarejestrowana na niego. Występuje również do urzędu skarbowego o aktualizację swojego NIP oraz do urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON. W dokumentacji urzędu skarbowego i urzędu statystycznego jest wpisany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.