Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmienia zasady wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem w przypadku sporu między jego opiekunami.

Zgodnie z nowelizacją, jeśli rodzic nie będzie wykonywać nałożonych na niego obowiązków dotyczących kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi mu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do takich kontaktów. Przykładowo, matka, która utrudnia ojcu kontakty z dzieckiem, zostanie ostrzeżona, że będzie musiała mu z tego tytułu zapłacić określoną sumę pieniędzy. Gdy kontakt nadal nie będzie umożliwiany, sąd nakaże zapłatę określonej wcześniej sumy za każde uniemożliwienie takiego kontaktu.

Przy określaniu wysokości tej kwoty sąd powinien uwzględniać sytuację majątkową osoby, która będzie zobowiązana ją wypłacić.

Dopiero gdy ten środek okaże się nieskuteczny, w ostateczności, po wysłuchaniu obydwu stron sporu, można będzie zastosować przymusowe odebranie dziecka z udziałem kuratora.

Analogiczne zasady mają obowiązywać wobec osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem, jeśli naruszałaby ona wcześniejsze ustalenia, np. samowolnie wydłużała te kontakty. Przykładowo, karę taką będzie można nałożyć na ojca, który opóźnia przekazanie dziecka matce, z którą ono stale mieszka, lub bez jej zgody gdzieś je wywozi.

Jeżeli do spotkania z dzieckiem nie dojdzie z winy osoby, pod której pieczą ono pozostaje, sąd zobowiąże ją do zwrotu wydatków, które osoba uprawniona do kontaktu poniosła w związku z przygotowaniem do spotkania, np. dojazdu, czy pobytu w hotelu.

Zgodnie z projektem nowelizacji, regulacje o wykonywaniu orzeczeń dotyczących kontaktów z dziećmi zamieszczono w przepisach o sprawach opiekuńczych. Dzięki temu postępowanie sądowe przestanie mieć charakter egzekucyjny i stanie się postępowaniem opiekuńczym, a tym samym będzie bardziej skuteczne i uproszczone.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Stanowi ona alternatywną propozycję wobec projektu Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo", w którym proponuje się, aby - w przypadku niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania orzeczenia o kontaktach z dzieckiem - zawsze stosować przepisy o przymusowym odebraniu dziecka. Zdaniem autorów projektu, jest to środek zbyt drastyczny i powinien być stosowany w ostateczności.