Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej będą mieli obowiązek doręczenia sobie bezpośrednio odpisów pism sądowych wraz z załącznikami – przewidują przepisy ustawy z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, które dziś wchodzą w życie. Do tej pory taki obowiązek spoczywał jedynie na adwokatach i radcach prawnych. Jego wykonywanie zależało jednak wyłącznie od ich woli i sąd nie mógł wyciągać żadnych konsekwencji, gdy nie dopełnili tego obowiązku.

Pismo i poręczenie

Wchodzące w życie przepisy określają procedurę, jaka powinna być zachowana przy wzajemnym doręczaniu odpisów pism sądowych z załącznikami oraz przy wnoszeniu pism procesowych do sądu. Do sądu należy wnieść pismo z dołączonym dowodem doręczenia drugiej stronie odpisu albo dowodem wysłania do niej odpisu przesyłką poleconą. Zdaniem autorów nowelizacji ma to przyspieszyć tok rozpoznawania sprawy przed sądem. Aby zdyscyplinować pełnomocników, pisma, do których nie został dołączony dowód doręczenia, sąd będzie zwracał bez wzywania do usunięcia braku.

W praktyce niektóre sądy po otrzymaniu pisma z brakami wydają tylko zarządzenie o zwrocie, natomiast inne faktycznie odsyłają pismo.

Zdaniem adwokata Bartosza Grohmana ze Spółki Adwokackiej Grohman i Pisarek nałożenie na pełnomocników obowiązku dołączania do wnoszonego do sądu pisma dowodu potwierdzającego doręczenie go drugiej stronie nie przyspieszy wcale trybu rozpoznawania spraw przez sąd. Doprowadzi jedynie do nadmiernego usztywnienia procedury cywilnej i wydłużenia czasu na rozpoznanie sprawy.

Bez obowiązku doręczania

Nowela nie wprowadza obowiązku doręczania drugiej stronie odpisów pozwów wzajemnych, apelacji, skarg kasacyjnych, zażaleń, sprzeciwów od wyroków zaocznych od nakazów zapłaty, zarzutów od nakazów zapłaty, wniosków o zabezpieczenie powództwa, skarg o wznowienie postępowania o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia lub na orzeczenia referendarza sądowego.

Wymienione pisma składane będą w sądzie z odpisami dla strony przeciwnej.