Rewident ds. szczególnych może zostać powołany przez walne zgromadzenie, na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów. Aby walne zgromadzenie mogło ważnie podjąć uchwałę w tej sprawie, konieczne jest, aby przewidywał to jego porządek obrad. Uchwałę podejmuje się standardową, określoną przez ustawę bądź statut, większością głosów. Powinna ona zawierać następujące rozstrzygnięcia: oznaczenie danych rewidenta; określenie przedmiotu i zakresu badania; wskazanie rodzajów dokumentów, które spółka powinna udostępnić w związku z badaniem; termin rozpoczęcia badania (maksymalnie trzy miesiące od podjęcia uchwały).

Kompetencja rewidenta obejmuje zbadanie określonego zagadnienia, związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. Potencjalny zakres badania jest więc bardzo szeroki, tym niemniej uchwała o powołaniu rewidenta powinna wskazywać wyraźnie, jakie zagadnienia są objęte konkretnym badaniem. Może to być np. prawidłowość prowadzonej inwestycji, polityka zatrudnienia czy strategia marketingowa. Ze sprecyzowanym w uchwale zakresem zadań rewidenta powinien być skorelowany wybór osoby, która ma wykonać badanie. Na funkcję rewidenta ds. szczególnych może zostać bowiem powołana jedynie osoba posiadająca wiedzę fachową i kwalifikacje z zakresu przedmiotu badania. Jednocześnie nie może podjąć ich osoba, która uprzednio świadczyła usługi audytorskie z zakresu ustawy o rachunkowości na rzecz spółki publicznej lub jej podmiotów dominujących, zależnych lub powiązanych.

W przypadku gdyby walne zgromadzenie nie powołało biegłego rewidenta lub też uczyniło to sprzecznie z wnioskiem akcjonariuszy, mogą oni, w terminie 14 dni, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie rewidenta. W toku postępowania stanowisko w sprawie, na wezwanie sądu, powinny zająć zarząd i rada nadzorcza spółki.