Na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu UE Komisja Europejska może wszcząć postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu.
Mirella Lechna
radca prawny, wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Jest to tzw. postępowanie w związku z uchybieniem zobowiązaniom nałożonym przez Traktat (ang. infringement procedure). Składa się z trzech etapów. W pierwszym państwo członkowskie otrzymuje formalne wezwanie do przedstawienia swych uwag w przedmiocie zarzucanego mu naruszenia. Następnie, jeśli wyjaśnienia państwa członkowskiego nie zadowolą KE, wysyła do niego uzasadnioną opinię. W braku satysfakcjonującej odpowiedzi państwa członkowskiego w terminie dwóch miesięcy Komisja ma prawo skierować skargę przeciwko państwu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Specyfiką tego postępowania w przypadku naruszenia przez państwa członkowskie europejskich przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych jest to, że formalne wezwanie do przedstawienia uwag przyjmuje postać uzasadnionej opinii. W ten sposób Komisja skraca postępowanie, ponieważ może wnieść skargę przeciwko państwu do ETS już po upływie dwóch miesięcy od stwierdzenia naruszenia, podczas gdy w pozostałych przypadkach postępowania „infringement” toczą się latami. Większość postępowań w związku z uchybieniem dotyczy procedury udzielania zamówienia w trybie, w którym dochodzi do ograniczenia konkurencji. Tak np. było w sprawie przeciwko Słowacji, gdzie w 2007 roku minister ds. transportu rozwiązał przed upływem terminu obowiązywania umowę na obsługę prawną zawartą w trybie zamówień publicznych w związku z nieprawidłowym wykonaniem tej umowy przez wykonawcę, a następnie, w przeciągu kilku tygodni, udzielił zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, powołując się na przesłankę pilnej konieczności udzielenia zamówienia.
KE uznała, że słowacki minister naruszył obowiązek transparentności wynikający z ogólnych zasad Traktatu, a nadto że okoliczność, iż poprzednia umowa w sprawie zamówienia publicznego została rozwiązana z powodu nieprawidłowego wykonywania, potwierdza, że przyczyny udzielenia nowego zamówienia były w pełni przewidywalne. Zatem w sprawie należało zastosować tryb postępowania z ogłoszeniem.