Oferowanie klientom udziału w loterii po kupieniu określonej ilości towarów nie stanowi nieuczciwej praktyki rynkowej – orzekł dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości UE.

Wyrok ten oznacza, że prawo krajowe nie może zakazywać kampanii promocyjnych bez uwzględnienia konkretnych okoliczności właściwych dla danego przypadku. Tymi okolicznościami są wymienione w dyrektywie o nieuczciwych praktykach rynkowych sytuacje, takie jak np. oferowanie produktu, co do którego wiadomo, że nie będzie go można dostarczyć w terminie lub o umówionej cenie albo posługiwanie się przez sprzedawcę znakiem jakości, którego nie uzyskał. Do takich zakazanych chwytach należy również zapewnienie sprzedawcy, że towar będzie dostępny tylko przez określony czas (załącznik I do dyrektywy 2005/29/WE).

Wyrok zapadł w związku z niemiecką kampanią promocyjną sklepów Plus nazwaną ‘Twoja szansa na milion”. Polegała ona na tym, że klienci byli zachęcani do kupowania produktów sprzedawanych w sklepach Plus, w celu zbierania punktów. Zebranie 20 punktów umożliwiało bezpłatne wzięcie udziału w loterii. Stowarzyszenie d.s. Nieuczciwej Konkurencji zakazało tej praktyki.

Sprawa trafiła do Trybunału w Luksemburgu, który stwierdził, że przepisy krajowe są sprzeczne z dyrektywą unijna o nieuczciwych praktykach rynkowych. Trybunał zwrócił uwagę, że kampanie promocyjne uzależniające bezpłatny udziału konsumenta w loterii od nabycia określonej ilości towarów lub usług stanowią działania handlowe, które wpisują się w strategię firmy. Działania te zmierzają do zwiększenia sprzedaży towarów i są objęte zakresem dyrektywy unijnej.

Trybunał przypomniał, ze dyrektywa harmonizuje na szczeblu wspólnotowym sprawy nieuczciwych praktyk rynkowych. Jej celem jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnienie ochrony konsumentom. Państwa członkowskie więc nie mogą przyjmować bardziej restrykcyjnych środków niż środki określone w tej dyrektywie. Nawet jeśli zmierzałby one do wyższego poziomu ochrony konsumentów.

W konkluzji Trybunał wspomniał, że promocja w postaci punktów, a następnie udział w loterii nie figuruje w załączniku do dyrektywy o nieuczciwych praktykach rynkowych. Wymieniono w nim w sposób wyczerpujący zakazane działania handlowe. A zatem loterii nie można zakazać nie ustaliwszy najpierw w świetle okoliczności faktycznych każdego przypadku, czy jest ona nieuczciwa zgodnie z kryteriami prawa unijnego. Jednym z tych kryteriów jest praktyka, która w sposób istotny zniekształca zachowanie przeciętnego konsumenta wobec produktu.

Sygnatura akt wyrok z 14 stycznia 2010 r. C-304/08