Minister spraw wewnętrznych i administracji nie może rozporządzać służbowymi lokalami mieszczącymi się w prywatnych budynkach - orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny.

Rozstrzygał on zaskarżony przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepis ustawy o policji, dotyczący tzw. zasobu lokalowego MSWiA, którym minister i podległe mu jednostki mogą dysponować w sposób dowolny i bezterminowo - mimo że wchodzące w skład tego zasobu mieszkania mieszczą się w prywatnych, a nie państwowych, budynkach. Trybunał uznał, że takie bezterminowe dysponowanie w nieproporcjonalny sposób narusza konstytucyjne prawo własności.

W konsekwencji, z chwilą opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw lokale mieszkalne w domach stanowiących własność prywatną, będące w dyspozycji MSWiA oraz podległych mu organów, zaczną podlegać regulacji prawnej zamieszczonej w ustawie o ochronie praw lokatorów, a nie ustawie o Policji.

Zaskarżony przez RPO przepis ustawy o policji dopuszczał możliwość przydziału opróżnionego lokalu mieszkalnego, którego właściciel we wskazanym terminie nie oddał w najem lub bezpłatne używanie.

"Obowiązek zapewnienia lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Policji spoczywa na państwie i jego organach"

"Bezterminowe pozbawianie właścicieli tego typu lokali prawa do korzystania i rozporządzania przedmiotem własności nie służy ochronie żadnej wartości spośród wskazanych w konstytucji. Co więcej, regulacja ta koliduje z zasadą proporcjonalności, gdyż stanowi nadmierną ingerencję państwa w prawa i wolności jednostki. Obowiązek zapewnienia lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Policji spoczywa na państwie i jego organach. Przerzucanie tego obowiązku na obywateli jest niedopuszczalne" - podkreślono w uzasadnieniu wyroku.

Zaskarżony przez Rzecznika przepis narusza według TK zasadę równej dla wszystkich ochrony własności. Właściciele lokali mieszkalnych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jego organów znajdują się w podobnej sytuacji, jak właściciele innych lokali mieszkalnych, które niegdyś podlegały szczególnemu trybowi najmu.