Prawo do opieki zdrowotnej

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą powstaje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, zaś osoby z nią współpracującej – od dnia rozpoczęcia współpracy do dnia jej zakończenia. W okresie zawieszenia działalności zastosowanie ma jednak zwolnienie z tego obowiązku.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych w brzmieniu obowiązującym od 20 września 2008 r., obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Do ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorców, którzy skorzystali z prawa do zawieszenia prowadzonej działalności, stosuje się zasady regulujące podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Warto przypomnieć, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że po upływie 30 dni od dnia zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca traci prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Aby uniknąć tych negatywnych konsekwencji, osoba fizyczna, która zawiesiła prowadzenie firmy, może na ogólnych zasadach zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. W przypadku gdy takiej możliwości nie ma, bo np. przedsiębiorca jest osobą samotną lub jej małżonek nie posiada tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, pozostaje mu zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia i opłacania za siebie składki na to ubezpieczenie. Po zawarciu umowy z NFZ ubezpieczony powinien zgłosić ten fakt do ZUS na formularzu ZUS ZZA.

Jeśli chodzi o składkę zdrowotną – podobnie jak w przypadku składek ZUS, zawieszenie działalności gospodarczej od 7 marca 2009 r. powoduje ustanie obowiązku ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia zawieszenia do dnia poprzedzającego dzień wznowienia działalności. Składka zdrowotna jest jednak niepodzielna, zatem wystarczy prowadzenie firmy przez jeden dzień, aby trzeba było uiścić składkę za cały miesiąc. Z tego względu wskazane jest złożenie wniosku o zawieszenie pierwszego dnia miesiąca albo gdy wniosek składany jest w trakcie miesiąca – wskazanie pierwszego dnia miesiąca następnego jako dnia rozpoczęcia zawieszenia (wznowienia działalności).

1276 zł

Minimalne wynagrodzenie

Tyle wynosi kwota minimalnego wynagrodzenia, jaką musi zapłacić pracodawca pracownikowi w 2009 roku